Ochrana osobních údajů

Informace pro pacienty

 • MMN, a.s. získává, uchovává a dále zpracovává osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb a dalších služeb svým pacientům. Při poskytování zdravotních služeb vznikají MMN, a.s. zákonné povinnosti, ze kterých vyplývá povinnost nebo nezbytnost zpracovávat osobní údaje, zejména pak v rámci vedení a uchování zdravotnické dokumentace.
 • Osobní údaje MMN, a.s. zpracovává v souladu s obecným nařízením EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů[1] (dále jen „Nařízení“), dalšími předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dále v soulady s právními předpisy týkajícími se poskytování zdravotní péče a jiných zdravotních služeb. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména údaje týkající se pacientů či bývalých pacientů, jejich rodinných příslušníků a dalších osob.
 • V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů:
  • JUDr. Ing. Martina Nyklová, Ph.D., email: dpo@nemjil.cz

___________________________________________________________________________________

Poskytování zdravotní péče 

Abychom vám mohli poskytovat plnohodnotné zdravotní služby, potřebujeme zpracovávat vaše osobní údaje, a to zejména pro potřeby přesné identifikace k zabránění záměny, stanovení diagnózy a další účely, jak jsou popsány níže.

Účel a doba zpracování

Podle zákona o zdravotnických službách jsme při poskytování zdravotních služeb povinni vést zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje zejména vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se vašeho zdravotního stavu. Zpracování a uchování zdravotnické dokumentace zahrnuje rovněž zpracování zvláštních kategorií osobních údajů (tzv. citlivých údajů), jako jsou osobní údaje vypovídající o zdravotním stavu či např. genetické údaje. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem o zdravotních službách, případně zákonem o specifických zdravotních službách a jinými souvisejícími předpisy.

Vaše osobní údaje ukládáme a dále zpracováváme po celou dobu poskytování zdravotní péče. Rozsah, účel a doba archivace osobních údajů, jsou v souladu s platnými právními předpisy.

Osoby blízké

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb můžeme zpracovávat identifikační a kontaktní údaje osob blízkých, pokud nám takové údaje poskytnete. Tyto údaje zpracováváme výhradně pro zajištění komunikace s vašimi blízkými a případně pro poskytnutí informací o vašem zdravotním stavu, pokud nám k tomu udělíte souhlas. Dále můžeme zpracovávat některé údaje o zdravotním stavu vašich příbuzných, pokud jsou pro poskytování zdravotních služeb tyto údaje nezbytné.

Zákonní zástupci

V případě poskytování zdravotních služeb dětem a mladistvým (případně osobám s omezenou svéprávností) zpracováváme osobní údaje jejich zákonných zástupců, a to pro účely splnění našich zákonných povinností, poskytnutí informací o zdravotním stavu dětských pacientů a zajištění komunikace mezi MMN, a.s. a zákonnými zástupci.

Pracovně-lékařské služby 

Zajišťujeme poskytování posudkové péče a lékařských posudků v oblasti pracovně-lékařských služeb. Podle zákona o specifických zdravotnických službách jsme při poskytování pracovně-lékařských služeb našim pacientům povinni vést zdravotnickou dokumentaci, která obsahuje zejména vaše identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje týkající se vašeho zdravotního stavu.

Další oblasti zpracování osobních údajů pacientů 

 • Služby z veřejného pojištění nehrazené. V případě poskytování těchto služeb uvedených v ceníku zveřejněném na webových stránkách evidujeme uhrazené částky za jednotlivé služby. Tyto údaje mohou být uchovávány společně s vašimi identifikačními údaji a případně kontaktními údaji a jejich zpracování probíhá na základě právního titulu plnění smlouvy o poskytování těchto služeb.
 • Laboratorní vyšetření. Při poskytování zdravotní péče našim pacientům rovněž zpracováváme osobní údaje v souvislosti s laboratorními vyšetřeními, které slouží pro zjištění diagnózy a vedení zdravotnické dokumentace, a to včetně vašich genetických a jiných zvláštních kategorií údajů. Svoz biologického materiálu je zajištěn ve spolupráci s provozním úsekem.
 • Klinické studie. Vaše údaje můžeme zpracovávat pro účely klinických studií pro účely výzkumu a vývoje nových léků na základě získaných údajů od pacientů. Jedná se o ověřování, prokazování účinnosti a bezpečnosti potenciálních léčivých přípravků, které vzešly z detailního testování v laboratorních podmínkách. Klinické studie se provádějí před schválením registrace léčiva. Osobní údaje pro účely klinických studií zpracováváme na základě vašeho výslovného souhlasu.  
 • Zajištění stravování. V případě, že jste u nás hospitalizováni, zpracováváme osobní údaje nezbytné pro zajištění stravování. V této souvislosti můžeme kromě vašich identifikačních osobních údajů rovněž zpracovávat a dále uchovávat údaje o vaší speciální dietě a stravě, které jsou součástí vaší zdravotní složky.
 • Kamerový systém. V prostorách MMN, a.s. je umístěn kamerový systém za účelem ochrany majetku MMN, a.s., personálu, majetku pacientů a bezpečnosti pacientů a návštěvníků. Prostory snímané kamerami jsou označeny piktogramem kamery.  
 • Vykazování zdravotním pojišťovnám. Osobní údaje pacientů rovněž zpracováváme za účelem vykazování rozsahu poskytnutých zdravotních služeb a jejich následné úhrady ze strany zdravotních pojišťoven. Pro tyto účely uchováváme zejména údaje, které můžeme sdílet přímo s jednotlivými pojišťovnami. K takovému předávání dochází pro plnění závazků ze smlouvy, nebo pokud tak stanoví právní předpisy. 
 • Interní kontrola a analýza služeb. Některé osobní údaje můžeme dále zpracovávat na základě našich oprávněných zájmů a plnění našich úkolů veřejného zájmu (poskytování zdravotních služeb), za účelem zajištění vnitřní kontroly úrovně poskytovaných služeb a pro soustavné zkvalitňování a zefektivňování zdravotních služeb a správu zdravotnického zařízení. Pro tyto účely zajišťujeme anonymizaci osobních údajů a dále nakládáme již pouze s anonymizovanými údaji.  
 • Určení, výkon a obhajoba právních nároků. Po ukončení poskytování služeb můžeme rovněž uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro vzájemnou ochranu práv.

Zabezpečení dat 

Provádíme nezbytná technická a organizační opatření, vnitřní kontroly procesů bezpečnosti informací v souladu s nejlepší praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, fyzická i softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou osobní data uložena atd.

Sdílení a předávání osobních údajů pacientů

Osobní údaje, které shromažďujeme a dále zpracováváme v souvislosti s poskytováním služeb, můžeme sdílet se třetími osobami následujícími způsoby: 

 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet se zpracovateli osobních údajů, kteří zajišťují zpracování osobních údajů na základě smluvních ujednání.
 • Vaše osobní údaje můžeme sdílet v rámci spolupráce s jinými poskytovateli zdravotních služeb, a to pouze ve vašem oprávněném zájmu.
 • Vaše osobní údaje sdílíme se zdravotními pojišťovnami pro účely úhrady poskytnutých zdravotních služeb.

Záruky

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které zaručují vysokou úroveň ochrany vašich osobních údajů. V případě, že dochází k předávání některých osobních údajů mimo území EU/EHS, uzavřeli jsme s jednotlivými příjemci standardní smluvní doložky, které zajišťují adekvátní úroveň ochrany vašich osobních údajů.

Práva pacienta jako subjektu údajů 

Pokud uplatníte svoje právo, informujeme o přijatých opatřeních nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly vaše údaje poskytnuty, pokud takové sdělení bude možné anebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí. Při uplatnění žádosti budou ověřeny vaše identifikační údaje. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán oprávněnou osobou. Odpovíme vám do 30 dnů po obdržení žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit až o dva měsíce. Lhůta začíná běžet předložením dokladu prokazujícího totožnost oprávněného žadatele. 

S  žádostí

 • na přístup k osobním údajům
 • na přenositelnost osobních údajů;
 • na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut);
 • na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů;
 • na opravu a doplnění osobních údajů (na aktualizaci osobních údajů);
 • na omezení zpracování osobních údajů;

          se můžete obrátit na administrátora GDPR:

          Mgr. Petr Maralík, e-mail: gdpr@nemjil.cz

Formulář žádosti ke stažení je přiložen dole, na konci stránky. 

Přístup a přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli. Právo na přístup zahrnuje též právo získat kopii osobních údajů, které o vás zpracováváme. Tím není dotčeno vaše právo žádat o poskytnutí výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, které můžete uplatňovat na základě zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. V případě zpracování vašich údajů, které je založené na souhlasu či smlouvě a je prováděno automatizovaně, máte právo na přenositelnost svých údajů ve strojově čitelném formátu k jinému správci.

Výmaz

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které jsme oprávněni vymazat a zajistíme smazání i ze strany zpracovatelů, které zpracováním případně pověřujeme. Vaše osobní údaje vymažeme též v případě, že odvoláte svůj dříve udělený souhlas nebo pokud to bude vyžadovat zákon. Rozsah, ve kterém můžeme vyhovět vaší žádosti o výmaz osobních údajů, může být limitován vyššími zákonnými povinnostmi uchovávat některé osobní údaje, a to zejména na základě zákona o zdravotních službách či jiných souvisejících předpisů.

Vznesení námitky proti zpracování

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu, případně pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu. Pokud se na naší straně neprokážou závažné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a pokud zpracování není nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

Oprava a doplnění 

Podle platné právní úpravy máte právo na opravu vašich osobních údajů. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda stále zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o aktualizaci vašich osobních údajů. Ověříme vaši identitu a vaše osobní údaje zaktualizujeme. 

Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

Odvolání souhlasu

V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete takto udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to bez uvedení důvodu. Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě vašeho dříve uděleného souhlasu.

Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.  

___________________________________________________________________________________

 Pro zaměstnance

MMN, a.s. zpracovává osobní údaje zaměstnanců v rozsahu nezbytném pro plnění smluvních či zákonných povinností a k výkonu svých oprávněných zájmů, případně na základě uděleného souhlasu. Všechny potřebné informace naleznete ZDE.

Informace k ochraně osobních údajů při samotestování na COVID naleznete ZDE.

___________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace