Valná hromada

Představenstvo MMN, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat v Jilemnici ve čtvrtek dne 14. prosince 2023 ve 13:30 hodin v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese Jilemnice, Masarykovo náměstí 82.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

1) Zahájení.

2) Kontrola usnášeníschopnosti.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506, je usnášeníschopná.

3) Volba orgánů.

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506, schvaluje navržené orgány.

4) Navýšení základního kapitálu Společnosti.

Společnost od počátku svého založení užívá na základě smluv o výpůjčce nemovitý majetek, který nemohl být do Společnosti vložen. Vložení majetku do společnosti bránily právní důvody, které v roce 2022 pominuly. Akcionáři Společnosti na svém jednání dne 5. dubna 2023 odsouhlasili záměr a postup vložení tohoto Společností užívaného nemovitého majetku do Společnosti formou nepeněžitých i peněžitých vkladů do základního kapitálu Společnosti (příloha číslo 1: „231030_MMN a.s._Dohoda akcionářů o zvýšení základního kapitálu“)

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506, přijímá toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti:

1) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje ze stávající částky 750.000.000 Kč (slovy: sedm set padesát milionů korun českých) o 50.150.000 Kč (slovy: padesát milionů jedno sto padesát tisíc korun českých) na částku 800.150.000 Kč (slovy: osm set milionů jedno sto padesát tisíc korun českých), a to níže popsaným peněžitým vkladem a nepeněžitými vklady, které tímto valná hromada schvaluje. Upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen.
2) Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5.015 (slovy: pět tisíc patnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých) a celková výše emisního kursu všech takto upisovaných akcií bude činit 92.080.415 Kč (slovy: devadesát dva milionů osmdesát tisíc čtyři sta patnáct korun českých). Emisní ážio bude vytvořeno v celkové částce 41.930.415 Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů devět set třicet tisíc čtyři sta patnáct korun českých).
3) Všechny nové akcie budou upsány dohodou akcionářů, kterou akcionáři uzavřou ve smyslu § 491 zákona o obchodních korporacích ve formě notářského zápisu („Dohoda akcionářů“); nové akcie tak budou upsány bez využití přednostního práva, jelikož všichni akcionáři se svého přednostního práva na úpis akcií s ohledem na uzavření Dohody akcionářů vzdali.
4) Nové akcie ani jejich část nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích.
5) Všechny nově upisované akcie budou upsány ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od přijetí tohoto usnesení valné hromady Dohodou akcionářů, která bude uzavřena mezi akcionáři Společnosti, s účinností ke dni vyhotovení Dohody akcionářů ve formě notářského zápisu.
6) Předmětem nepeněžitého vkladu akcionáře město Jilemnice je:
na listu vlastnictví číslo 10001, katastrální území 659959 Jilemnice, obec 577197 Jilemnice, včetně součástí a příslušenství:
− pozemek p.č. 145/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/6, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/8, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/10, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/11, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/12, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/24, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 145/25, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 468 (na LV č. 3501);
− pozemek p.č. 130/1, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba Jilemnice č. p. 372: objekt občanské vybavenosti; a

− pozemek p.č. 136/4, druh pozemku: zahrada.

Cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Jilemnice byla valnou hromadou Společnosti určena na částku 49.831.754 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet jedna tisíc sedm set padesát čtyři korun českých), tj. v souladu s § 251 zákona o obchodních korporacích na částku nikoliv vyšší, než byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 25. října 2023 vydaným společností Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27599582, znaleckou kanceláří vybranou ze seznamu znalců představenstvem Společnosti; cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Jilemnice byla znaleckým posudkem stanovena na 49.838.000 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet osm tisíc korun českých)
Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři město Jilemnice vydáno 2.714 (slovy: dva tisíce sedm set čtrnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány akcionáři město Jilemnice proto činí 49.831.754 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů osm set třicet jedna tisíc sedm set padesát čtyři korun českých).
Nepeněžitý vklad bude akcionářem Město Jilemnice vnesen do Společnosti ve lhůtě do 31. prosince 2023, a to v místě, kde se nepeněžitý vklad (nemovitosti) nachází.

7) Předmětem nepeněžitého vkladu akcionáře město Semily je:
na listu vlastnictví číslo 10001, katastrální území 747246 Semily, obec 576964 Semily, včetně součástí a příslušenství:
− pozemek p.č. 518/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: manipulační plocha;
− pozemek p.č. 524/8, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba (na LV č. 4456) budova bez čp/č.ev. - stavba občanského vybavení;
− pozemek p.č. 524/9, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 524/7, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: sportoviště a rekreační plocha;
− pozemek p.č. 524/1, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: zeleň;
− pozemek p.č. 524/3, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: jiná plocha;
− pozemek p.č. 524/4, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: manipulační plocha;
− pozemek p.č. 524/5, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: manipulační plocha;
− pozemek p.č. 524/14, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití pozemku: ostatní komunikace;
− pozemek p.č. 522/9, druh pozemku: lesní pozemek; a
− pozemek p.č. 2561/5, druh pozemku: lesní pozemek.

Cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Semily byla valnou hromadou Společnosti určena na částku 5.802.076 Kč (slovy: pět milionů osm set dva tisíc sedmdesát šest korun českých), tj. v souladu s § 251 zákona o obchodních korporacích na částku nikoliv vyšší, než byla stanovena znaleckým posudkem ze dne 25. října 2023 vydaným společností Grant Thornton Appraisal services a.s., se sídlem Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 27599582, znaleckou kanceláří vybranou ze seznamu znalců představenstvem Společnosti; cena nepeněžitého vkladu akcionáře město Semily byla znaleckým posudkem stanovena na 5.807.000 Kč (slovy: pět milionů osm set sedm tisíc korun českých).
Za tento nepeněžitý vklad bude akcionáři město Semily vydáno 316 (slovy: tři sta šestnáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých). Celkový emisní kurs všech nových akcií, které budou vydány akcionáři město Semily proto činí 5.802.076 Kč (slovy: pět milionů osm set dva tisíc sedmdesát šest korun českých).
Nepeněžitý vklad bude akcionářem Město Semily vnesen do Společnosti ve lhůtě do 31. prosince 2023, a to v místě, kde se nepeněžitý vklad (nemovitosti) nachází.
8) Akcionář Liberecký kraj upíše 1.985 (slovy: jeden tisíc devět set osmdesát pět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých), přičemž emisní kurs 1 (jedné) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) činí 18.361 Kč (slovy: osmnáct tisíc tři sta šedesát jedna korun českých). Celkový emisní kurs takto upisovaných akcií, které budou vydány akcionáři Liberecký kraj činí 36.446.585 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých) a bude zcela splacen peněžitým vkladem ve výši 36.446.585 Kč (slovy: třicet šest milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých), a to následovně:
•  částku ve výši 15.000.000 Kč (slovy: patnáct milionů korun českých) se akcionář Liberecký kraj zavazuje splatit nejpozději do 31. prosince 2023 na účet Společnosti č. 115-3453310267/0100, vedený u Komerční banky, a.s., a
• částku ve výši 21.446.585 Kč (slovy: dvacet jedna milionů čtyři sta čtyřicet šest tisíc pět set osmdesát pět korun českých) se akcionář Liberecký kraj zavazuje splatit nejpozději do 31. března 2024 na účet Společnosti č. 115-3453310267/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

5) Různé

(dle § 408, odstavce 2 zákona o obchodních korporacích) záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

6) Závěr.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady činí 10 dnů od doručení návrhu akcionáři. 

Ing. Alena Kuželová                                                                          MUDr. Jiří Kalenský

místopředsedkyně představenstva                                                předseda představenstva

MMN, a.s.                                                                                                MMN, .a.s.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace