Regulační poplatky

Informace o způsobu úhrady regulačních poplatků v MMN, a.s. nemocnice Jilemnice a nemocnice Semily

Regulační poplatky ve zdravotnictví upravuje § 16 a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Úhrada regulačních poplatků se týká pouze pacientů (nebo jejich zákonných zástupců), jejichž péče bude hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pacientů z jiných členských států Evropské unie, EHP a Švýcarska (péče hrazená prostřednictvím zdravotní pojišťovny v ČR) a osob ze států, s nimiž je uzavřena dvoustranná mezinárodní smlouva o sociálním zabezpečení nebo mezinárodní smlouva.

Základní typy regulačních poplatků

Ambulance

  • 30 Kč – nevybírá se
  • 90 Kč – vybírá se v době pohotovosti

Při ošetření v době lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství (dále jen „pohotovostní služba“), tj. ve všední den mimo řádné ordinační doby příslušných ambulancí nebo v době od 17:00 do 7:00 hodin, o víkendech a svátcích po celých 24 hodin platí všichni pacienti (i mladší 18 let). Poplatek je úhradou za ošetření během pohotovostní služby. Pokud je ošetření na více ambulancích v rámci zdravotnického zařízení, poplatek se hradí pouze na první z nich.

Hospitalizace

  • 100 Kč – nevybírá se

V nemocnici Jilemnice lze hradit regulační poplatky:

  • hotově v automatu u recepce v den ošetření;
  • hotově či bezhotovostně platební kartou na recepci v den ošetření (žádáme pacienty o platbu odpovídající výší hotovosti, tj. při ambulantním ošetření v době pohotovosti neplatit bankovkami vysoké nominální hodnoty);
  • převodem na účet na základě vystavené faktury nejdéle do 8 dnů po ošetření;
  • v pokladně nemocnice (vedle recepce) v pracovní dny v době 7:30 – 12:30, 13:00 – 14:00 hodin.

Obsluha platebního automatu v nemocnici Jilemnice:

Před vyšetřením a případným ošetřením v ambulanci uhradí pacient regulační poplatek prostřednictvím platebního automatu umístěného v hale recepce. Poplatek je v automatu možno hradit mincemi v hodnotách 10, 20 a 50 Kč nebo bankovkami v hodnotách 100, 200 a 500 Kč. Pacient nejprve zvolí tlačítko 90,- Kč a teprve poté vhodí mince nebo vloží bankovky do platebního automatu. Následně automat vydá papírovou stvrzenku a vrátí přeplatek. Celý přeplatek automat vrací pouze v mincích. Část dokladu s označením "pro zdr. zařízení" odevzdá pacient v ordinaci, druhou část stvrzenky s označením "pro pacienta" si ponechá pacient. V případech nejasností s ovládáním automatu nebo jeho poruše se obracejte na pracovnice recepce.

V nemocnici Semily lze hradit regulační poplatky:

  • hotově či bezhotovostně platební kartou na recepci v den ošetření (žádáme pacienty o platbu odpovídající výší hotovosti, tj. při ambulantním ošetření v době pohotovosti neplatit bankovkami vysoké nominální hodnoty);
  • převodem na účet na základě vystavené faktury nejdéle do 8 dnů po ošetření.

V případě jakéhokoli osvobození od úhrady regulačního poplatku je pacient povinen předložit odpovídající platný doklad.

Regulační poplatky se neplatí

1) jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle jiného právního předpisu,

2) jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle jiného právního předpisu, ne starším 30 dnů,

3) jde-li o pojištěnce, kterému jsou poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15 % jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem; tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením ne starším než 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb,

4) pokud v rámci pohotovostní služby ošetřující lékař shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci.

Povinnosti poskytovatele zdravotních služeb

Poskytovatel je povinen regulační poplatek od pojištěnce nebo jeho zákonného zástupce vybrat, pokud nejde o výjimku z placení regulačního poplatku. Regulační poplatek je příjmem poskytovatele, který regulační poplatek vybral. Poskytovatel je povinen použít vybrané regulační poplatky na úhradu nákladů spojených s provozem a modernizací zdravotnického zařízení, ve kterém byla pohotovostní služba poskytnuta.

Poskytovatel je povinen vystavit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci na jeho žádost doklad o zaplacení regulačního poplatku, s uvedením čísla pojištěnce, otiskem razítka poskytovatele a podpisem osoby, která regulační poplatek přijala. Poskytovatel je povinen sdělovat zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování poskytnutých hrazených služeb za příslušný kalendářní měsíc, nebo za příslušné kalendářní čtvrtletí, informace o vybraných regulačních poplatcích, s uvedením čísla pojištěnce, ke kterému se regulační poplatek váže, a dne, ke kterému se regulační poplatek váže.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace