Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Důvod a způsob založení MMN, a.s., včetně podmínek, za kterých provozuje svou činnost

Účel a předmět činnosti: Poskytování lůžkové, ambulantní a další zdravotní péče v rozsahu registrace podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ve znění pozdějších předpisů. Dále viz Obchodní rejstřík.

Způsob jednání: Statutárním orgánem společnosti MMN, a.s. je představenstvo, jehož členové ji zastupují ve všech věcech, a to následujícím způsobem: Společnost zastupuje předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva nebo místopředseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.  

Organizační struktura

Žádosti o informace:

 • Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
 • Žádost o informace  lze podat ústně nebo písemně na adrese organizace:
  • MMN, a.s. Metyšova 465, Jilemnice, 514 01
  • elektronicky na adrese predstavenstvo@nemjil.cz
  • prostřednictvím datové schránky ID: 2ed4c4t
  • ústně, tj. i telefonicky – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

Příjem žádosti a dalších podání:

Žádost je podána dnem, kdy ji MMN, a.s. obdržela. Z žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení MMN, a.s. jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby,

Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve MMN, a.s. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, MMN, a.s. žádost odloží.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve MMN, a.s. žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne MMN, a.s. o odmítnutí žádosti.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti MMN, a.s., bude žádost s odůvodněním odložena a tuto skutečnost sdělí MMN, a.s. žadateli do 7 dnů od podání žádosti.

Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí MMN, a.s. žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji MMN, a.s. poskytne.

MMN, a.s. poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí
 • souvisí s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené  za obchodní tajemství.

Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne MMN, a.s. ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá předseda představenstva MMN, a.s. rozhodnutí.

Opravný prostředek lze podat:

 • písemně na adrese MMN, a.s. Metyšova 465, Jilemnice, 514 01
 • elektronicky na adrese predstavenstvo@nemjil.cz
 • prostřednictvím datové schránky ID: 2ed4c4t

ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí  nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti, pokud opravnému prostředku nebude vyhověno, bude předložen nadřízenému orgánu, zvláštní formuláře nejsou vyžadovány.

Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete v ceníku. Odeslání informace poštou je účtováno dle platného sazebníku České pošty, s.p.

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle kterých MMN, a.s. jedná a rozhoduje:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,
 • zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách
 • zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • zákon č. 258/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon)
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
 • zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
 • zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace