Oddělení následné ústavní péče

Představujeme Vám oddělení následné ústavní péče v semilské nemocnici. Na dvou stanicích, které dohromady disponují 60 lůžky, poskytujeme lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační péči. Náš tým kromě lékařů a nelékařů doplňuje ergoterapeutka a logopedka. Všichni se snaží pacientům pobyt v nemocnici zpříjemnit, zpestřit a obohatit.

Vedení oddělení, kontakty

MUDr. Martina Růžičková

vedoucí lékařka

481 661 311

Bc. Olga Kadavá

vrchní sestra

481 661 322

Blanka Koňáková

staniční sestra, sestra podpůrné a paliativní péče

481 611 312

sesterna NÚP A

481 661 323

sesterna NÚP B

481 661 391

Mgr. Kristýna Kroupová

sociální pracovnice

481 661 363

Návštěvní hodiny

Oddělení následné ústavní péče - Semily

Denně 15:00 - 17:00, jinak nepřetržitý provoz.

Změny:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naše služby

V rámci rehabilitace a ergoterapie se zaměřujeme na udržení a zlepšení fyzického i psychického stavu našich pacientů. Snažíme se je aktivizovat na lůžku i mimo něj s cílem zachovat jejich maximální soběstačnost. Provádíme cvičení na lůžku, nácvik chůze s využitím kompenzačních pomůcek, individuální cvičení se zaměřením na posilování a zvyšování rozsahu pohybu, trénink jemné motoriky, grafomotoriky a mnoho dalších aktivit. Nedílnou součástí rehabilitace je trénink kognitivních funkcí (paměť, orientace, pozornost, logické myšlení, atd.).

Ergoterapie probíhá individuální i skupinovou formou. K dispozici máme ergoterapeutickou dílnu, kde mimo jiné činnosti probíhá i terapie zaměřená na ruční práce. Naši pacienti zde vyrábějí dekorativní předměty s aktuální tématikou (např. vánoční, velikonoční, atd.).

Pacientům s fatickou poruchou se věnuje zkušená logopedka.

Nejčastější onemocnění, na které je oddělení zaměřeno: Interní choroby, projevy a následky aterosklerózy v oblasti srdce, periferních tepen, mozku, stavy po cévních mozkových příhodách, metabolické choroby - zejména diabetes mellitus s chronickými komplikacemi, doléčení, stabilizace a edukace dekompenzovaných pacientů, poruchy výživy a to jak malnutrice, tak obezita ( léčebně edukační pobyty obézních nemocných), paliativní péče o onkologicky nemocné, nemoci a stavy vyžadující analgetickou, rehydratační, vasodilatační a bronchodilatační infuzní terapii. Doléčení pacientů po operacích vnitřních orgánů. Léčba kožních defektů pod odborným dohledem MUDr. Vašákové

Poskytovaná péče: Léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, edukace,rehabilitace s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice.

Pomoc v závažných životních situacích včetně péče psychologické,řešení sociálního zázemí pacientů, pomoc při umístění v zařízení dlouhodobé léčebné nebo sociální péče. Možnost poskytnutí duchovní služby. Pro pacienty a rodinné příslušníky je k dispozici návštěvní místnost, která je zařízená v retro stylu.

Pravidla pro příjem pacientů

Na oddělení jsou přijímáni pacienti po odeznění akutní fáze onemocnění, po provedení nezbytných diagnostických a léčebných postupů vedoucích ke stabilizaci zdravotního stavu.Příjem je možný v řádné pracovní době ve všední dny po předchozí ústní domluvě s primářem oddělení, tel. (+420) 481 661 311, který posoudí indikaci v souladu se zaměřením a možnostmi oddělení. Písemná žádost je možná, není ale nutná. Podmínkou přijetí je překladová zpráva nebo jiná dokumentace dostatečně popisující zdravotní stav pacienta. O přijetí pacienta na oddělení žádá zpravidla jeho ošetřující lékař, může o něj požádat i sám pacient, případně prostřednictvím rodiny. Pokud na oddělení nebude volné místo, pacienta zapíšeme do pořadníku, který je u primáře oddělení a termín nástupu mu sdělíme neprodleně, jakmile se lůžko uvolní.

Pobytové služby sociální péče

Cílem Pobytové služby sociální péče MMN, a.s. je poskytnout dočasnou podporu a pomoc osobám, které již nevyžadují lůžkovou zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné fyzické osoby.

Služba je určena dospělým nad 19 let věku se zdravotním postižením nebo jiným chronickým onemocněním, u kterých pominuly důvody hospitalizace ze zdravotních důvodů. Tato služba tedy vždy navazuje na hospitalizaci na oddělení následné péče, pacient nemůže být k pobytové službě sociální péče přijat z domova či z ambulantní péče.

Náplní služby je:

  • Zajistit ubytování, stravu a pomoc při sebepéči a komunikaci.
  • Podporovat rozvoj nebo alespoň zachovat stávající soběstačnost uživatele.
  • Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím.
  • Sociálně terapeutické činnosti.
  • Aktivizační činnosti.
  • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.
  • Pomoc při obstarávání osobních záležitostí.
  • Předat uživatele do další péče jiné osoby nebo sociální služby.

Pobytové služby sociální péče jsou uživatelům poskytovány na základě písemně uzavřené smlouvy mezi uživatelem služby a poskytovatelem MMN, a.s., ve které je podrobně specifikován rozsah služby, pravidla úhrady, podmínky, povinnosti poskytovatele i uživatele a vymezení právního rámce sjednávaných služeb. Např. ubytování ve dvou až pětilůžkovém pokoji podle možností poskytovatele, celodenní strava, různé doplňkové služby (zápůjčka kompenzačních pomůcek, pedikůra, praní prádla, donášková služba apod.).

Tým poskytující službu je tvořen lékařem, sociálním pracovníkem a ošetřovatelským personálem, včetně fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda a nutričního terapeuta. Vizita lékaře probíhá 1x týdně.

Průběh poskytování sociální služby je plánovaný podle osobních cílů uživatele, jeho individuálních potřeb a schopností. O průběhu služby jsou vedeny písemné záznamy.

Pro veškeré další informace ohledně sociálních služeb v naší nemocnici kontaktujte naši sociální pracovnici.

Případným zájemcům rádi poskytneme podrobnější informace, či ukázky naší činnosti. Můžete se obrátit na vrchní sestru Bc. Olgu Kadavou, staniční sestru Blanku Koňákovou a ergoterapeutku Bc. Danielu Bartošovou.

Nabídky práce

Prohlédněte si naši nabídku volných míst.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace