Práva a povinnosti pacientů

Práva pacienta

Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným souhlasem, nestanoví-li zákon jinak. Pacient má právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo:

 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb v souladu s charakterem poskytovaných zdravotních služeb,
 • zvolit si poskytovatele oprávněného k poskytnutí zdravotních služeb, které odpovídají zdravotním potřebám pacienta, a zdravotnické zařízení, pokud zákon nebo jiné právní předpisy nestanoví jinak,
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka, než který mu poskytuje zdravotní služby; to neplatí, jde-li o poskytování neodkladné péče nebo o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
 • být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (dále jen "vnitřní řád"),
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,
 • na nepřetržitou přítomnost opatrovníka, popřípadě osoby určené opatrovníkem, je-li osobou, jejíž svéprávnost je omezena tak, že není způsobilá posoudit poskytnutí zdravotních služeb, popřípadě důsledky jejich poskytnutí (dále jen "pacient s omezenou svéprávností"),
 • na přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem, a to v souladu s jinými právními předpisy
  a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb; to neplatí, jde-li
  o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence,
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,
 • znát jméno, popřípadě jména, a příjmení zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků přímo zúčastněných na poskytování zdravotních služeb a osob připravujících se u poskytovatele na výkon zdravotnického povolání, které jsou při poskytování zdravotních služeb přítomny, popřípadě provádějí činnosti, které jsou součástí výuky,
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování zdravotních služeb přímo zúčastněny, a osob připravujících se na výkon povolání zdravotnického pracovníka,
 • přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak,
 • přijímat ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče duchovní péči a duchovní podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice nebo od osob pověřených výkonem duchovenské činnosti (dále jen "duchovní") v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, a s ohledem na svůj zdravotní stav, nestanoví-li jiný právní předpis jinak; návštěvu duchovního nelze pacientovi odepřít v případech ohrožení jeho života nebo vážného poškození zdraví, nestanoví-li jiný právní předpis jinak,
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb.
 • Pacient s omezenou svéprávností nebo který je nezletilý, může požadovat, aby při poskytování zdravotních služeb nebyl přítomen zákonný zástupce, popřípadě osoba určená zákonným zástupcem, pěstoun, opatrovník, popřípadě osoba určená opatrovníkem nebo jiná osoba, do jejíž péče byl pacient
  na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen uvádí-li, že jde o osobu, která ho týrá nebo jinak zneužívá či zanedbává.
 • Pacient se smyslovým postižením nebo s těžkými komunikačními problémy zapříčiněnými zdravotními důvody, dále jde-li o tlumočení z cizího jazyka, s výjimkou slovenštiny, má při komunikaci související
  s poskytováním zdravotních služeb právo dorozumívat se způsobem pro něj srozumitelným
  a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolí, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou.
 • Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem, má právo
  s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe ve zdravotnickém zařízení, a to způsobem stanoveným vnitřním řádem tak, aby nebyla porušována práva ostatních pacientů, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Psem se speciálním výcvikem se pro potřeby věty první rozumí vodicí pes nebo asistenční pes.

Povinnosti pacienta

 • Prokázat se průkazem totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a předložit kartu pojištěnce.
 • Podepsat písemný informovaný souhlas s hospitalizací, a s poskytováním informací. Tam, kde je to v MMN vyžadováno, podepsat informovaný souhlas s poskytnutím zdravotních služeb. Seznam výkonů, kterých se toto ustanovená týká, je zveřejněn na webových stránkách nemocnice.
 • Pravdivě informovat zdravotnického pracovníka o svém zdravotním stavu a o užívaných lécích.
 • Slušně se chovat, dodržovat pokyny zdravotnických pracovníků a dalších zaměstnanců MMN, dodržovat zásady občanského soužití a dobrých mravů a respektovat soukromí spolupacientů.
 • Neprodleně informovat službukonajícího zdravotnického pracovníka o závažné změně zdravotního stavu, nebo jakékoli nežádoucí události, ke které došlo, jako je úraz, záchvat a to i u spolupacientů, pokud jsou svědky takové události.
 • Pacienti, jejich doprovod i návštěvy jsou povinni respektovat pokyny všech zdravotnických pracovníků
  a řídit se jimi. Nerespektování pokynů zdravotnického pracovníka je hrubým porušením vnitřního řádu zdravotnického zařízení a je důvodem k předčasnému ukončení léčby.
 • Pravdivě a úplně informovat ošetřující lékaře a další zdravotnické pracovníky o chorobách, kterými trpí, o léčivých přípravcích, které užívají, a neužívat žádné léčivé přípravky bez souhlasu ošetřujícího lékaře.
 • Dodržovat stanovený léčebný režim.
 • V MMN pacienti nesmí požívat alkoholické nápoje, ani jiné návykové látky, ani léky, které jim nestanovil ošetřující lékař.
 • V případě, že tomu nebrání závažné důvody, zranění apod., je pacient povinen se na ambulantní vyšetření objednat, příp. předložit doporučení praktického nebo jiného odborného lékaře.
 • Pacient je povinen uhradit cenu zdravotních služeb podle aktuálního ceníku MMN, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, popřípadě zálohu na poskytnutí těchto zdravotních služeb, a to předem. U nezletilých osob odpovídají za splnění těchto požadavků jejich zákonní zástupci.
 • Informovat personál o plánovaném odchodu z oddělení např. do kiosku, s návštěvou.
 • V případě požáru řídit se Požárním řádem zveřejněným na oddělení.

Komentář k právům a povinnostem pacienta

Pacienta s jeho právy seznamuje přijímací sestra. Pokud při přijetí zdravotní stav pacienta neumožňuje, aby byl se svými právy seznámen, je toto seznámení provedeno následně a bez zbytečného odkladu. Práva a povinnosti pacienta, vč. jazykových mutací k vytištění, jsou zveřejněna na webových stránkách MMN. Práva a povinnosti zde neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zákona o zdravotních službách v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek.

 • Ve všech případech, kdy pacient odmítne vyslovit souhlas s navrhovanými zdravotními službami, vč. již dříve vysloveného informovaného souhlasu, je zpracován a podepsán pacientem a ošetřujícím lékařem tzv. negativní revers.
 • Každý pacient má právo mít svého ošetřujícího lékaře a vyžádat si rozhovor s ním a s primářem oddělení, na kterém je umístěn.
 • Respektování důstojnosti a soukromí je nezbytné zejm. při vyšetření, rozhovorech s pacienty, provádění výkonů a transportu. Zaměstnanci jsou viditelně označeni jmenovkou s uvedením jména, příjmení
  a funkce.
 • Práva komunikačně, tělesně a smyslově postižených a osob, které nerozumí českému nebo slovenskému jazyku:
  • Dle provozních možností a nejde-li o neodkladnou péči, zdravotnický pracovník na žádost pacienta zajistí přítomnost druhé osoby, která provede tlumočení. Pokud tlumočící osoba vyžaduje za svou činnost úhradu, hradí tuto službu pacient.
  • V MMN je zajištěno 24 hodinové tlumočení prostřednictvím mobilního telefonu z recepce. Služby tlumočníka jsou hrazeny pacientem v pokladně nebo v recepci        MMN v hotovosti v korunách českých nebo bezhotovostně, kartou. Uhrazení poplatku není podmínkou tlumočení.
  • Pokud pacient prohlásí, že si přeje, aby rozhovor i písemný text tlumočila jiná osoba, která není tlumočníkem, ale rozumí jak jazyku pacienta, tak českému jazyku, může překlad provést tato pacientem určená osoba, byť není tlumočníkem.
 • Duchovní péče: Sestra stimuluje pacienta k vyjádření a identifikaci jeho duchovní potřeby. Kontakty na duchovní jsou k dispozici na odděleních a na webových stránkách MMN. Požadavek na zajištění duchovní péče sděluje pacient sestře, která kontaktuje duchovního.
 • Mají-li se poskytování zdravotních služeb účastnit studenti, nebo jiné osoby, které nejsou přímo účastny na zdravotním výkonu a na poskytování zdravotních služeb, primář oddělení, nebo vrchní sestra, předem pacienta o této skutečnosti informuje, poučí ho ho o tom, že má právo odmítnout účast těchto osob u poskytování zdravotních služeb, případně mu též vysvětlí důvod účasti těchto osob u poskytování zdravotních služeb a vyžádají si souhlas pacienta s účastí těchto osob.
 • V MMN je umožněno projevovat ústně i písemně podněty a stížnosti, popř. dávat návrhy na přezkoumání rozhodnutí nebo opatření učiněných v souvislosti s poskytováním zdravotnických služeb. Podněty a stížnosti lze podávat vedení oddělení nebo nemocnice ústně, písemně nebo elektronickou formou.
 • Využít nadstandardní pokoj.
 • Navštívit kiosek.
 • Procházet se v areálu nemocnice.
 • Používat lednice k uchování vlastních potravin.
 • Sledovat TV, rozhlas, používat internet.
 • Vyjádřit svůj názor mj. formou vyplnění dotazníku spokojenosti.
 • Ženy - požádat o utajení své osoby v souvislosti s porodem.
 • Pacient může požádat o propustku z nemocnice. Pacient má právo požádat primáře oddělení o povolení vzdálit se z nemocnice na celý den, pokud pacient musí být osobně přítomen při vyřizování svých neodkladných záležitostí. O sobotách, nedělích, svátcích lze pacientovi povolit vzdálit se z nemocnice, bude-li to prospěšné z hlediska jeho zdravotního stavu.
  Pacient může používat vlastní osobní prádlo za předpokladu, že je zaručena jeho potřebná výměna. Toto povolení nelze udělit na JIP a ARO, kde povaha provozu vyžaduje výlučně užívání ústavního prádla. Svršky si pacient ukládá v šatní skříni na pokoji s výjimkou JIP a ARO, kde je převezme přijímající sestra, která zajistí jejich úschovu. Větší peněžité částky a ostatní cenné věci, pokud je pacient nemůže svěřit příbuzným nebo průvodci, se doporučuje předat přijímací sestře, která zajistí jejich řádnou úschovu v pokladně MMN. O úschově je vydáno pacientovi potvrzení.

Práva nemocnice

 • Upravit dobu návštěv.
 • V přesně definovaných situacích použít omezující prostředky.
 • Požádat o součinnost PČR v případě ohrožení zdravotníků agresivním pacientem nebo u pacienta,
  u nějž je podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Totéž platí u návštěvníků MMN.
 • Nepřipustit přítomnost psa se speciálním výcvikem u pacientů se smyslovým postižením, nebo s těžkými komunikačními problémy v případě, že by tím byla omezována práva ostatních pacientů, nebo narušováno poskytování zdravotních služeb, nebo stanovit zvláštní podmínky, například písemný souhlas spolupacienta, jako podmínku přítomnosti psa se speciálním výcvikem, nebo objednání a úhradu nadstandardně vybaveného pokoje, ve kterém nebudou umístěni další pacienti.
  Odmítnout poskytnutí zdravotních služeb nebo ukončit péči o pacienta, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný režim, nebo se neřídí tímto vnitřním řádem a toto jeho chování není způsobeno zdravotním stavem. Stejně se postupuje v případě, že pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. Ukončení péče o pacienta schvaluje primář oddělení, ve dnech pracovního volna, pracovního klidu, případně v noční době příslušný ošetřující lékař, nebo vedoucí ústavní pohotovostní služby příslušného oddělení. Ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života, nebo vážnému poškození zdraví pacienta.
 • Ukončit péči pokud je pacient předán se svým souhlasem do péče jiného poskytovatele, nebo pokud pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb, nebo pokud pacient vysloví nesouhlas s poskytováním zdravotních služeb, které mu k tomu způsobilý zdravotnický pracovník doporučuje.

Povinnosti nemocnice

 • Zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách (dále jen "informace o zdravotním stavu")
 • umožnit pacientovi nebo osobě určené pacientem klást doplňující otázky vztahující se k jeho zdravotnímu stavu a navrhovaným zdravotním službám, které musí být srozumitelně zodpovězeny. Informace o zdravotním stavu obsahuje údaje o:
  • příčině a původu nemoci, jsou-li známy, jejím stadiu a předpokládaném vývoji;
  • účelu, povaze, předpokládaném přínosu, možných důsledcích a rizicích navrhovaných zdravotních služeb, včetně jednotlivých zdravotních výkonů;
  • jiných možnostech poskytnutí zdravotních služeb, jejich vhodnosti, přínosech a rizicích pro pacienta;
  • další potřebné léčbě;
  • omezeních a doporučeních ve způsobu života s ohledem na zdravotní stav a
   možnosti:
   • Vzdát se podání informace o zdravotním stavu.
   • Určit osoby nebo vyslovit zákaz o podávání informací o zdravotním stav.

Informace o nepříznivé diagnóze nebo prognóze zdravotního stavu pacienta může být v nezbytně nutném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou zadržena, lze-li důvodně předpokládat, že by její podání mohlo pacientovi způsobit závažnou újmu na zdraví.

V MMN je zakázáno

 • Požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky.
 • Požívat léky, které nebyly stanoveny lékařem. Takové léky je možné volně užívat pouze
  se souhlasem ošetřujícího lékaře.
 • Kouřit v budovách.
 • Zamezovat zábranami zavření dveří, pokud se nejedná o zdravotnický transport.
 • Uzamykat únikové dveře.
 • Mít u sebe zbraň, pokud se nejedná o příslušníky ozbrojených složek při výkonu služebních povinností. Porušení tohoto zákazu oznamuje pracovník MMN, který zjistil přítomnost zbraně Policii PČR s žádostí o její odebrání.
   
   
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace