Valná hromada

Představenstvo MMN, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat v Jilemnici ve čtvrtek dne 29. června 2023 v 09:00 hodin v kanceláři starosty města Jilemnice na adrese Jilemnice, Masarykovo náměstí 82.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

1) Projednání

a. účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022 (viz přílohy 1a programu VH);

b. zprávy nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2022 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě; 

c. výroční zprávy MMN (viz příloha 1b programu VH) a

d. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami

Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2022 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a dále předkládá výroční zprávu MMN a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami k projednání a případnému schválení. 

Návrh usnesení:  Valná hromada schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2022 a o ověření ostatních informací uvedených ve výroční zprávě a výroční zprávu společnosti za rok 2022. Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022 a rozhoduje o převodu hospodářského výsledku běžného účetního období (účet 431) na účet 428 „Neuhrazený zisk minulých let."

2) Vyslovení souhlasu s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 150 milionů Kč na financování zakázky Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily - „MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP“ s vybudováním oddělení včasné rehabilitace, OLÚ se zaměřením na rehabilitaci osob s pohybovými a neurologickými deficity (viz příloha 2 programu VH). 

Návrh usnesení: Vyslovení souhlasu s přijetím revolvingového bankovního úvěru do výše 150 milionů Kč na financování  zakázky  Centrum  rehabilitační  péče  nemocnice  Semily  „Rekonstrukce  budov  Bílého  pavilonu Nového pavilonu, Hlavního pavilonu, následné rehabilitační péče, rehabilitace včetně vybavení v Semilech“ s vybudováním  oddělení  včasné  rehabilitace,  OLÚ  se  zaměřením  na  rehabilitaci  osob  s pohybovými  a neurologickými deficity.

3) Schválení smlouvy o dílo na budování Centra rehabilitační péče nemocnice Semily - „MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP“ (viz příloha 3 programu VH). Dozorčí rada MMN, a.s. na svém 5. jednání dne 3. 5. 2023 schválila smlouvu o dílo v souladu s ustanovením dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily - „MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon v nemocnici v Semilech, Ambulance v 1.NP“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení stavby společností MBQ s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 24247677. 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o dílo v souladu s ustanovením dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako výsledek otevřeného zadávacího řízení na realizaci nadlimitní veřejné zakázky nazvané Centrum rehabilitační péče nemocnice Semily - „MMN, a.s. - Nemocnice Semily a Hlavní pavilon  v  nemocnici  v  Semilech,  Ambulance  v  1.NP“  v souladu  se  zákonem  č.  134/2016  Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení stavby společností MBQ s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha, IČO: 24247677.

4) Zpráva o činnosti DR za rok 2022. Dozorčí rada na svém jednání dne 26. 05. 2023 projednala a schválila zprávu o činnosti DR, kterou předkládá v souladu se stanovami společnosti Valné hromadě (předkládá DR).  

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu o činnosti DR MMN, a.s. za rok 2022.  

5) Zpráva o činnosti Výboru pro audit za rok 2022. Výbor pro audit předkládá valné hromadě svůj komentář ke zprávě auditora a doporučuje valné hromadě…  (předkládá Výbor pro audit).

Návrh usnesení: Valná hromada projednala a bere na vědomí Zprávu Výboru pro audit MMN, a.s. za rok 2022. 

1) Valná hromada ukládá představenstvu: 

2) Valná hromada bere na vědomí: 

6) Úprava Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva v bodě 4.9. Smlouvy “ (viz příloha 4 programu VH). Text „Společnost bude Členovi představenstva poskytovat příspěvek na penzijní či životní pojištění ve výši 500 Kč měsíčně.“ se s účinností od 1. 7. 2023 nahrazuje textem „Společnost bude Členovi představenstva poskytovat příspěvek na penzijní či životní pojištění ve výši uvedené v platné kolektivní smlouvě“. 

Návrh usnesení: Valná ve  Smlouvě o výkonu funkce  člena  představenstva schvaluje nový text  článku  4.9 Smlouvy  ve  znění  „Společnost  bude  Členovi  představenstva  poskytovat  příspěvek  na  penzijní  či  životní pojištění ve výši uvedené v platné kolektivní smlouvě“.

7) Informace představenstva a zápisy DR:

a. Zápisy z jednání DR.

b. Aktuální finanční situace společnosti

Návrh usnesení: valná hromada bere na vědomí 

1) zápisy z jednání DR;

2) informace představenstva o aktuální finanční situaci společnosti;

8) Různé (dle § 408, odstavce 3) záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na

jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

 

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady činí 10 dnů od doručení návrhu akcionáři. 

Ing. Alena Kuželová                                                                          MUDr. Jiří Kalenský

místopředsedkyně představenstva                                                předseda představenstva

MMN, a.s.                                                                                                MMN, .a.s.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace