Valná hromada

Představenstvo MMN, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat v Semilech
dne 15.02.2023 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Semily na adrese Semily, Husova 82.

Jednotlivé body valné hromady a jejich popis:

1) Odstoupení člena dozorčí rady společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou
značkou B3506.
Na vlastní žádost odstoupil z funkce člena dozorčí rady Evžen Malý, nar. 29.11.1961, bytem: Masarykovo
náměstí čp. 12, 514 01 Jilemnice, (za akcionáře A), a to k datu 15.10.2022 (příloha č. 1 Pozvánky na Valnou
hromadu Společnosti MMN, a.s.)
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou
značkou B3506, bere na vědomí odstoupení z funkce člena dozorčí rady MMN, a.s.
pana Evžena Malýho, nar. 29.11.1961, bytem: Masarykovo náměstí čp. 12, 514 01 Jilemnice, (za
akcionáře A), a to k datu 15.10.2022

2) Odvolání člena dozorčí rady společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou
značkou B3506.
• Na základě rozhodnutí akcionáře A se k datu konání valné hromady odvolává z funkce člena dozorčí
rady MUDr. Jan Válek, nar. 5. 9. 1980, bytem: Jubilejní 446, 514 01 Jilemnice, (za akcionáře A)
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou
značkou B3506, odvolává ke dni konání této valné hromady pana:
MUDr. Jana Válka, nar. 5. 9. 1980, bytem: Jubilejní 446, 514 01 Jilemnice, (za akcionáře A)

3) Jmenování členů dozorčí rady společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou
značkou B3506.
MMN, a. s. se sídlem | Metyšova 465 | 514 01 | Jilemnice
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506
Jilemnice a Semily www.nemjil.cz |e-mail: predstavenstvo@nemjil.cz | datová schránka: 2ed4e4t
nemocnice s budoucností IČ: 05421888 | DIČ: CZ05421888 | KB, a. s. JILEMNICE: 115-3453310267/0100
Nemocnice Jilemnice | Metyšova 465 | 514 01 | Jilemnice Nemocnice Semily | 3. května 421 | 513 31 | Semily
tel.: +420 481 551 111 | fax: +420 481 541 353 tel.: +420 481 661 111 | fax.: +420 481 625 082
Akcionář A navrhuje jmenovat novými členy dozorčí rady:
PaedDr. Václava Korbeláře, 27.4.1965, Jungmannova 318, Jilemnice
Ing. Aleše Vaňka, 9.3.1964, Ambrožova 1216, Jilemnice
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou
značkou B3506, jmenuje ke dni konání této valné hromady
členy dozorčí rady
PaedDr. Václava Korbeláře, 27.4.1965, Jungmannova 318, Jilemnice (za akcionáře A)
Ing. Aleše Vaňka, 9.3.1964, Ambrožova 1216, Jilemnice (za akcionáře A)

4) Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova
465, 514 01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
pod spisovou značkou B3506. Představenstvo předkládá Valné hromadě ke schválení smlouvy o
výkonu funkce jmenovaných členů dozorčí rady společnosti v bodě 2) (příloha číslo 2 Pozvánky na Valnou
hromadu Společnosti MMN, a.s).
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514
01 Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod
spisovou značkou B3506, schvaluje ke dni konání této valné hromady smlouvy o výkonu funkce členů
dozorčí rady společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, dle předložených návrhů.

5) Výsledky voleb zástupců zaměstnanců do dozorčí rady MMN, a.s.
Představenstvo vyhlásilo dne 05.09.2022 volby zástupců zaměstnanců do dozorčí rady MMN,a.s. se
sídlem Metyšova 465, Jilemnice, IČ 05421888, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. B vložka 3506. Zaměstnanci volili celkem 3 (tři) své
zástupce do devítičlenné dozorčí rady MMN, a.s. Volby se uskutečnily ve dnech 19.-22.09.2022.
Nově zvolenými členy dozorčí rady byli:
MUDr. Pavel Kraťuk, narozený 18. 6. 1966, bytem Škodějov 16, 513 01 Semily
Jana Bezstarostová, narozená 7. 12. 1973 bytemč.p.226, 512 41 Víchová nad Jizerou
Eva Zuzánková, narozená 10. 3. 1964 bytem Jaroslava Havlíčka 638, 514 01 Jilemnice
Návrh usnesení: Valná hromada společnosti MMN, a.s., IČ 05421888, se sídlem Metyšova 465, 514 01
Jilemnice, která je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou
značkou B3506,bere na vědomí výsledky voleb zástupců zaměstnanců do dozorčí rady MMN,a.s.

6) Projednání odměny členům představenstva za rok 2022. Představenstvo předložilo DR k projednání
návrh na udělení odměn členům představenstva za rok 2022. DR po projednání 30. 12. 2022
doporučuje schválení odměn členům představenstva dle předloženého návrhu (příloh číslo 3 Pozvánky
na Valnou hromadu Společnosti MMN, a.s).
MMN, a. s. se sídlem | Metyšova 465 | 514 01 | Jilemnice
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou B3506
Jilemnice a Semily www.nemjil.cz |e-mail: predstavenstvo@nemjil.cz | datová schránka: 2ed4e4t
nemocnice s budoucností IČ: 05421888 | DIČ: CZ05421888 | KB, a. s. JILEMNICE: 115-3453310267/0100
Nemocnice Jilemnice | Metyšova 465 | 514 01 | Jilemnice Nemocnice Semily | 3. května 421 | 513 31 | Semily
tel.: +420 481 551 111 | fax: +420 481 541 353 tel.: +420 481 661 111 | fax.: +420 481 625 082
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje odměny členům představenstva v maximální výši uvedené
v článku 4.5. platné smlouvy o výkonu funkce člena představenstva dle předloženého návrhu.

7) Různé (dle § 408, odstavce 3) záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze
na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady činí 10 dnů od doručení návrhu
akcionáři.

Ing. Alena Kuželová                                                                             MUDr. Jiří Kalenský

místopředsedkyně představenstva                                                předseda představenstva

MMN, a.s.                                                                                                MMN, .a.s.  

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace