Podpora rozvoje a dostupnosti zdravotní následné péče v MMN

Registrační číslo, CZ.06.04.03/00/22_031/0001992, projekt v realizaci

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

Odborné multicentrické studie opakovaně prokázaly, že pro úspěšnou rehabilitaci má zásadní význam „zapojení“ mozku. MMN proto připravila projekt komplexní rehabilitace, jehož cílem je jednak urychlení samotné rehabilitace, a v první řadě pak návrat pacientů do domácího prostředí.
S rozvojem tzv. vysoce specializované centrové péče došlo k poklesu úmrtnosti na vybraná onemocnění, dochází i k menší incidenci vybraných onemocnění v důsledku prevence, ale přesto přibývá v důsledku intenzivní péče a zachování života pacientů s různými zdravotními deficity, následky onemocnění, vyžadujícími dlouhodobou následnou rehabilitační péči s různým zaměřením.
Počet lůžek následné péče je v Libereckém kraji významně nižší, oproti jiným územím a regionům v ČR. Na 1 lůžko připadá o 51,1 % více obyvatel, než je celorepublikový průměr.

Globální stárnutí obyvatel představuje proces, kdy v souvislosti se zvyšující se životní úrovní obyvatel dochází k růstu průměrného věku i indexu stáří, což vyvolává celkový růst starší populace a růst ekonomického zatížení a zvyšuje dopad na celý socioekonomický systém, a především pak zvýšenou potřebu zdravotních a sociálních služeb pro seniory. 

Cíle projektu jsou následující:
• Zvýšení kvality nově poskytované následné péče
• Zvýšení dostupnosti následné péče pro pacienty se specifickými potřebami
• Rozšíření míry a úrovně přístupnosti poskytovaných zdravotních služeb
• Zvýšení návaznosti péče v rámci zdravotnického systému v regionu
• Zvýšení návaznosti péče na centra vysoce specializované péče

Liberecký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem lůžek následné péče pro pacienty s diagnózami I.60 a I.64 (mozková mrtvice), kde dosahuje jeden z nejvyšších počtů mezi regiony ČR, a potřebná dlouhodobá péče není v Libereckém kraji dosud uspokojivě zajištěna. MMN v souvislosti s nedostatkem kapacit v kraji a s růstem počtu pacientů vyžadujících následnou péči plánuje díky projektu navýšit kapacity lůžkového fondu i o rehabilitační lůžka, čímž bude dovršena letitá transformace akutní péče na péči následnou v rámci MMN (za zrušené chirurgické oddělení v roce 2017 bez náhrady).

Těchto cílů bude dosaženo generální rekonstrukcí a zateplením Bílého pavilonu (přízemí, 1. NP), v němž bude zřízeno Nové rehabilitační centrum. Zároveň dojde k pořízení vybavení pro nově zbudovaná pracoviště v Bílém a Novém pavilonu.

Projekt bude realizován v areálu nemocnice v Semilech, která sídlí na adrese: 3. května 421, Semily, 513 31. Projektem bude dotčen pozemek p. č.: 521. Vlastníkem této parcely i nemovitosti na ní umístěné je žadatel.

Celkové výdaje projektu: 179 827 557, 03 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 80 000 000, 00 Kč

Podpora celkem: 68 000 000, 00 Kč

Vlastní zdroje: 12 000 000, 00 Kč

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace