Výběrová řízení na rezidenční místa

MMN, a.s.

zastoupená:      MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva, a

                               Ing. Alenou Kuželovou, MBA, místopředsedkyní představenstva,

 

vyhlašuje v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

VÝBĚROVÁ   ŘÍZENÍ   NA   REZIDENČNÍ   MÍSTA

v oborech:

Anesteziologie a intenzivní medicína - 1 místo

Vnitřní lékařství - 2 místa

 Lhůta pro doručení přihlášky: od 5. 9. 2022 do 16. 10. 2022; doručení poštou nebo osobně.

Místo pro podání přihlášky: sekretariát MMN, a.s., Metyšova 465, Jilemnice, 514 01; obálka s přihláškou musí být označena nápisem „Výběrové řízení na rezidenční místo“

K přihlášce je nutné doložit:    

a)      přihlášku do výběrového řízení (příloha č. 1)

b)      osobní dotazník (příloha č. 2)

c)       lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci MMN, a.s.)

d)      výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci MMN, a.s.)

e)      neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti

f)       neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal

g)      potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání

h)      přehled odborné praxe

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

a)      odborná způsobilost

b)      zdravotní způsobilost

c)       bezúhonnost

d)      motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu

e)      dosavadní odborná praxe uchazeče

 

Způsob hodnocení uchazečů:

Při nesplnění obecných podmínek na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených u lékařů zák. č. 95/2004 Sb., bude přihláška z výběrového řízení vyřazena. Ostatní kritéria budou hodnocena takto:

a)      motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu – váha kritéria 60 %,

b)      dosavadní odborná praxe uchazeče – váha kritéria 40 %.

Přihlášku a osobní dotazník naleznete na konci této stránky.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace