Úvod > Výběrové řízení na rezidenční místa

Výběrové řízení na rezidenční místa

MUDr. Jiří Kalenský, předseda představenstva MMN, a.s.

v souladu s vyhláškou č. 186/2009 Sb., o rezidenčních místech

 

vyhlašuje

 

Výběrové řízení na rezidenční místa

v následujících oborech:

 

Neurologie – 1 místo

 

 

Lhůta pro doručení:            od 13. 10. 2017 do 3. 11. 2017, doručení poštou nebo osobně.

 

Místo pro podání:                 sekretariát MMN, a.s., Metyšova 465, Jilemnice, 514 01;

Obálka musí být nadepsána „Výběrové řízení – rezidenční místo“

 

K přihlášce je nutné doložit:          

a)      přihlášku do výběrového řízení (příloha č. 1);

b)      osobní dotazník (příloha č. 2);

c)      lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci MMN, a.s.);

d)     výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (nedokládají zaměstnanci MMN, a.s.);

e)      neověřenou kopii dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti;

f)       neověřenou kopii dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal;

g)      potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání;

h)      přehled odborné praxe.

 

Kritéria pro hodnocení uchazečů:

a)      odborná způsobilost;

b)      zdravotní způsobilost;

c)      bezúhonnost;

d)     motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu;

e)      dosavadní odborná praxe uchazeče.

 

Způsob hodnocení uchazečů: Při nesplnění obecných podmínek na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených u lékařů zák. č. 95/2004 Sb., bude přihláška z výběrového řízení vyřazena. Ostatní kritéria budou hodnocena takto:

a)      motivace uchazeče pro zařazení ke specializačnímu vzdělávání v oboru a do dotačního programu – váha kritéria 60%

b)      dosavadní odborná praxe uchazeče – váha kritéria 40%.

 

 

v Jilemnici dne 12. 10. 2017                                                                         MUDr. Jiří Kalenský

                                                                                                          předseda představenstva MMN, a.s.

 

 

Zveřejněno dne: 13. října 2017

 
 

velikost písma - A +