Úvod > Pro zdravotníky > Výkony prováděné v MMN > Spektrum zobrazovacích vyšetření a jejich dostupnost

Spektrum prováděných zobrazovacích vyšetření a jejich dostupnost

Radiodiagnostické a zobrazovací metody jsou poskytovány Radiodiagnostickýmoddělením (RDGO) a Oddělením nukleární medicíny  MMN v Jilemnici (ONM).

Ultrazvukové vyšetření srdce provádí ambulance interního oddělení MMN v Jilemnici. Endoskopickou retrográdní cholangiopankreatografii provádí gastroenterologická ambulance ve spolupráci s RDGO.

Gynekologická ultrazvuková diagnostika a ultrazvuková diagnostika plodu je zajišťována  gynekologicko - porodnickým oddělením MMN v Jilemnici, z indikace lékařů tohoto oddělení, kteří vyšetření provádějí. Po domluvě jsou tato vyšetření též prováděna pro potřeby lékařů z jiných oddělení MMN v Jilemnici.

Práce RDGO a ONM je pravidelně kontrolována orgány státního dohledu  SÚJB (Státní ústav pro jadernou bezpečnost), SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) a interními audity.  

Při práci oddělení jsou dodržovány provozně - epidemiologické řád a vnitřní směrnice MMN např. Hygiena rukou, Dezinfekce a sterilizace, Odpadové hospodářství a Nakládání se zdravotnickými prostředky v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a Nežádoucí události.

ČASOVÁ DOSTUPNOST - PROVOZNÍ DOBA RDGO a ONM

Služby jsou na RDGO zajišťovány  viz. Ordinační hodiny.

Služby jsou na ONM zajišťovány viz. Ordinační hodiny.

INTRAMURÁLNÍ A EXTRAMURÁLNÍ ZOBRAZOVACÍ METODY

Kromě standardně poskytovaných služeb na těchto odděleních – intramurálních zobrazovacích metod, MMN zajišťuje metody poskytované  extramurálně.

Extramurálně zajišťované  zobrazovací metody jsou zajišťovány zařízeními s ověřenou odbornou způsobilostí - viz níže.

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ RADIODIAGNOSTICKÝCH A ZOBRAZOVACÍCH METOD

Požadavky na intramurálně poskytované zobrazovací vyšetření na RDGO, ONM a ultrazvukové vyšetření srdce jsou zadávány do NIS  - po telefonickém zajištění termínu vyšetření. V NISu indikující lékař zadá předepsané identifikační údaje pacienta, číslo diagnózy, termín vyšetření, a v případě, že to stav vyžaduje s vyznačením statim.

Lékař indikující vyšetření je identifikován dle login v NIS, pacient je  vybaven vytištěnou žádankou s písemným či ústním poučením o přípravě před vyšetřením.

V případě vyšetření indikovaných lékaři neregistrovanými v NIS se vyšetření provede na základě telefonického objednání a vytištěné žádanky na zobrazovací vyšetření.

Extramurální zobrazovací metody jsou objednávány ošetřujícím lékařem v zařízeních s odbornou způsobilostí pro požadovaný druh služby. Pacient je vybaven žádankou na příslušné zobrazovací vyšetření,  případně specifickou žádankou  (dle požadavků  poskytovatele). Tato vyšetření nejsou zajišťována přes RDGO a ONM.                                                                           

Nukleární magnetická resonance - vyšetření v Jablonci n. Nisou se zadává i do NIS, výsledek vyšetření je pak i do NIS zasílán.

POSTUP PŘI OBJEDNÁVÁNÍ RTG KONTRASTNÍCH VYŠETŘENÍ

V případě objednávání rtg kontrastních vyšetření je povinností indikujícího lékaře vyznačit údaje o alergii a vyznačit aktuální hodnotu kreatininu.                                                                                                               

LÉKAŘ postupuje  dle Metodického listu intravaskulárního podání jód kontrastních látek. Indikující lékař je zodpovědný za přípravu pacienta alergika před jód kontrastním vyšetřením. 

HLÁŠENÍ STATIMOVÝCH NÁLEZŮ

Oddělení  RDGO a ONM  mají stanoven postup při hlášení statimových a závažných nálezů. Statimová vyšetření na RDGO popisuje kompetentní lékař do 1 hodiny a součastně závěr vyšetření vloží do NIS.

Na ONM se statimová vyšetření týkají diagnostiky žilní trombózy a plicní embolizace. Pacientovi je kompletní nález s výsledky vydán po ukončení vyšetření a  současně je  vložen do NIS.

Pokud jde o dosud nehospitalizovaného pacienta  s pozitivním nálezem, je lékařem ONM řešena v součinnosti s pacientem a příslušným klinikem okamžitá hospitalizace. Informace o tom je včetně časových údajů zaznamenána v  dokumentaci pacienta.

V případě  indikujícího lékaře neregistrovaného v NIS, je  tento kontaktován vyšetřujícím  lékařem telefonicky  a výsledek je mu sdělen dle pravidel telefonické komunikace. Vyšetřující lékař na žádance uvede datum a čas telefonického kontaktu, opatří ji razítkem, podpisem a odešle na adresu indikujícího lékaře.

ČASOVÁ DOSTUPNOST VÝSLEDKU VYŠETŘENÍ

Časová dostupnost výsledků vyšetření na RDGO u ultrazvukových vyšetření je ihned po skončení  vyšetření, u popisů  rtg snímků obvykle do 24  - 48mi hodin. Ostatní vyšetření (skiaskopie, CT) nejdéle do 5ti pracovních dnů.

Při vyšetřeních na ONM jsou výsledky vyšetření zasílány na adresu indikujícího lékaře nejdéle do 5ti pracovních dnů.

Ultrazvuková vyšetření srdce, ultrazvuková vyšetření plodu a gynekologické ultrazvukové nálezy jsou vydány pacientovi po skončení vyšetření a též vloženy v NIS.

U extramurálních vyšetření je časová dostupnost výsledků vyšetření obvykle do 5ti pracovních dnů, jsou zasílány poštou. V některých případech (např. fistulografie nativních píštělí), obdrží pacient výsledek ihned po vyšetření-v písemné event. i v  elektronické podobě (CD).

POTVRZOVÁNÍ  PŘEVZETÍ VÝSLEDKU ZOBRAZOVACÍHO VYŠETŘENÍ

RTG nálezy lékař registrovaný v NIS potvrdí převzetím výsledku elektronicky (potvrzení F2), identifikace lékaře v NIS probíhá dle login. V případě písemných výsledků z ONM a extramurálních vyšetření potvrdí lékař převzetí nálezu podpisem, razítkem s udáním data a výsledek vyšetření uvede v písemné dokumentaci pacienta (zprávě) a do dokumentace založí.                                                                                         

ZMĚNY POPISU ZOBRAZOVACÍCH  VYŠETŘENÍ

Změny popisů intramurálních zobrazovacích vyšetření probíhají s vyznačením opravy,datem, razítkem a podpisem na žádance, elektronicky je oprava uvedena v NIS.

EVIDENCE ZAPUJČENÝCH SNÍMKŮ

Na RDGO je vedena evidence zapůjčených snímků. V případě, že snímky nejsou vráceny následující pracovní den, evidují se v  deníku - Zapůjčené nevrácené snímky .

ZDRAVOTNICKÁ TECHNIKA - LEGISLATIVA A VNITŘNÍ PŘEDPISY

U přístrojů na  RDGO, ONM  a u ultrazvukových přístrojů na interní ambulanci a  gynekologicko - porodnickém oddělení  probíhají dle  plánu preventivní prohlídky v požadované frekvenci podle požadavků pro daný přístroj. Přístroje  mají provozní deníky, s přístroji pracují zaškolení kvalifikovaní pracovníci, jejichž seznamy jsou k dispozici na odděleních a dále na technickém oddělení  nemocnice.

V případě poruchy přístroje, přístrojů, se postupuje dle příslušné směrnice MMN v Jilemnici a dle Vnitřního havarijního plánu RDGO  nebo ONM, schváleného SÚJB.

KVALIFIKACE  PRACOVNÍKU

Kvalifikace pracovníků RDGO a ONM je obsažena v osobním spise, jejich kompetence v kompetenčním listu.

Každý pracovník má stanovenu náplň práce, absolvuje předepsaná povinná školení v předepsaných intervalech – se znalostí ověření (BOZP, PO, zdrav. prostředky, přístroje, první pomoc).

Pracovníci jsou vybaveni předepsanými osobními ochrannými pomůckami, na pracovišti jsou evidovány pracovní úrazy.

PROGRAM ŘÍZENÍ KVALITY RDGO A ONM

RDGO a ONM  jsou součástí programu řízení kvality v MMN.

Na odděleních s ionizujícím zářením je proces uskutečňován na základě závazného dokumentu - Programu zabezpečování jakosti,  který  pro dané pracoviště schvaluje a jeho dodržování kontroluje SÚJB. Jeho součástí je i Vnitřní havarijní plán.

Přílohy:

1) Abecední seznam radiodiagnostických služeb a zobrazovacích metod (intramurálních a extramurálních) Seznam metod.pdf

2) Seznam zařízení poskytujících radiodiagnostické služby a zobrazovací metody (s uvedením kontaktu nutného k objednání termínu požadovaného vyšetření) Seznam_zarizeni.pdf

                                                                             

 
 

velikost písma - A +