Úvod > Pro pacienty > Regulační poplatky

Regulační poplatky

Regulační poplatky

Od 1. ledna 2008 vstoupil v platnost zákon č.261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, který se zabývá i zdravotnictvím. Kromě jiného zavádí ve zdravotnictví tzv. regulační poplatky, které mají sloužit ke snížení spotřeby zdravotní péče na úroveň obvyklou ve vyspělých evropských zemích.

Nemocnice je povinna v souladu s legislativními požadavky zajistit nejen samotný výběr regulačních poplatků, ale i jejich evidenci a pravidelné hlášení zdravotním pojišťovnám.

Regulační poplatek se hradí: 

  • za využití lékařské pohotovostní služby v ambulancích v mimopracovní dobu ve výši 90,- Kč.

Regulační poplatek se nehradí:

  • jde-li o pojištěnce, který se prokáže rozhodnutím, oznámením nebo potvrzením vydaným orgánem pomoci v hmotné nouzi o dávce, která je mu poskytována podle zvláštního právního předpisu (viz zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů).

Poznámka: Doklad vydávají pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
Potvrzení nesmí být starší než 30 dnů. Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi jsou:

  1. příspěvek na živobytí,
  2. doplatek na bydlení
  3. mimořádná okamžitá pomoc.

Poznámka: Pojištěnec musí zdravotnickému zařízení  doložit, že je od placení poplatku osvobozen. Zdravotnické zařízení je povinno doklad pouze zkontrolovat, nemá povinnost ho archivovat.

  • jde-li o pojištěnce umístěné v dětských domovech pro děti do 3 let věku, ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo umístěné k výkonu ústavní výchovy v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo jde-li o pojištěnce umístěné na základě rozhodnutí soudu v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo pojištěnce svěřené rozhodnutím soudu do pěstounské péče, poručnické péče nebo péče jiné osoby podle zákona č. 89/2012 Sb. občanksý zákoník,
  • jde-li o pojištěnce, kterému jsou podle jiného právního předpisu poskytovány pobytové sociální služby v domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem nebo ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, pokud u tohoto pojištěnce po úhradě za ubytování a stravu činí stanovený zůstatek ve výši alespoň 15% jeho příjmu méně než 800 Kč nebo pokud nemá žádný příjem, tuto skutečnost prokazuje pojištěnec potvrzením  ne starším 30 dnů, které je na jeho žádost povinen vydat poskytovatel sociálních služeb
  •  pokud ošetřující lékař v rámci pohotovostní služby shledal, že stav pojištěnce vyžaduje hospitalizaci    

Realizace výběru regulačního  poplatku:

  • Před vyšetřením či ošetřením v ambulanci uhradí  pacient  regulační poplatek prostřednictvím platebního automatu umístěného hale recepce. Poplatek je v automatu možno hradit mincemi v hodnotách 5, 10, 20 a 50 Kč nebo bankovkami v hodnotách 100 a 200 Kč. Po vhození mincí nebo vložení bankovky pacient zvolí tlačítko 90,- Kč a automat vydá 2 ks papírových dokladů a vrátí přeplatek.

Doklad s označením „pro ordinaci“ se odevzdá v ordinaci a doklad s označením „stvrzenka“ si ponechá pacient.  V případech nejasností s ovládáním automatů nebo jeho poruše se obracejte na pracovníky recepce.

 

 
 

velikost písma - A +