Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > ARO

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

stávající tým

stávající tým

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Oznamujeme, že našemu oddělení byla rozhodnutím MZČR (ze dne 20.ledna 2010) udělena AKREDITACE pro obor specializačního vzdělávání Anesteziologie a interní medicíny s platností na 8 let

Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje anesteziologickou péči pro operační obory nemocnice a resuscitační péči na lůžkovém oddělení.

Personální situace:

Do 31. 12. 2012 na oddělení v úvazku 1,0 pracovali čtyři lékaři.

Dalších pět lékařů pracovalo na částečný úvazek. Na zabezpečení anesteziologických služeb se kromě kmenových lékařů podíleli ještě externí anesteziologové.

Anesteziologická část:

ARO poskytuje konziliární a předoperační vyšetření pro dospělé a děti od 3 let věku. Podává anestézii na operačních sálech pro chirurgické oddělení, se spektrem operací v rozsahu všeobecné chirurgie, traumatologie, ortopedie, urologie a pro gynekologicko-porodnické oddělení. Zajišťuje pooperační dohled u pacientů po operacích na pooperačním, tzv. dospávacím pokoji. Službu konající anesteziolog zajišťuje v mimopracovní době zároveň i akutní ambulantní péči, a to do 22:00 hod. Při podávaní anestézie je využíváno celé spektrum technik celkové i místní anestézie, včetně periferních nervových blokád a analgosedací, zvláště při menších operačních diagnostických výkonech. Významný úsek práce představuje spolupráce s porodnickým oddělením, při podávaní svodové anestézie v průběhu probíhajícího porodu. Porodnická analgezie je dostupná nepřetržitě po 24 hodin na vyžádání, což není samozřejmostí ani ve větších zdravotnických zařízeních. Svodná anestézie přispívá ke komfortu rodiček, ke zdárnému vedení porodu, a tak i ke spokojnosti maminek. V pracovní dny podávají anestezii dva anesteziologové a dvě anesteziologické sestry. Další jedna až dvě sestry pečují o pacienty na dospávacím pokoji. Předanestetická vyšetření se zajišťují na anesteziologické ambulanci.

V roce 2012 bylo podáno celkem 2249 anestézií, 207 regionálních anestezií. Počet svodných analgezií u porodů bylo 104. V průběhu ústavní pohotovostní služby bylo provedeno 531 výkonů. 

Lůžkové-resuscitační oddělení:

Je organizačně a prostorově integrované s chirurgickou a interní JIP, což představuje dohromady 12 lůžkovou flexibilní kapacitu zajištěnou společným středním a nižším zdravotnickým personálem a odpovídajícím přístrojovým vybavením. Péče je poskytována na 5 lůžkách tzv. resuscitační péče. Lůžkové oddělení je vybaveno monitorovací technikou umožňující kromě standardního monitorování vitálních funkcí taktéž invazivní monitorování arteriálního tlaku, centrálního venózního tlaku, včetně všech hemodynamických parametrů. Vybavení oddělení technicky dokonalými ventilátory umožňuje dlouhodobou umělou ventilaci spolu s možností extrakorporálních eliminačních technik, jak s vlastním kontinuálním eliminačním přístrojem, tak ve spolupráci s hemodialyzačním oddělením. Téměř standardem se stala hygienická starostlivost o dýchací cesty pacienta za pomoci fibrobronchoskopu. Komplexnost personálního a přístrojového vybavení umožňuje úspěšnou léčbu pacientů v kritickém stavu.

Péče o pacienta je zajištěna stálou nepřetržitou přítomností kvalifikovaného anesteziologa a zdravotních sester, z nichž značná většina má ukončené specializační pomaturitní studium v oboru ARIP. Žádnou výjimkou nejsou ani sestry Bc.

V roce 2012 bylo na resuscitačním oddělením léčeno 101 pacientů, z toho většinou

pacienti s akutní respirační insuficiencí, stavy po kardiopulmonální resuscitaci, kraniocerebrálním poraněním a polytraumata.

Povinností lékařů ARO je i zabezpečení resuscitační péče v případě potřeby resuscitace na jiných odděleních a konziliární činnost.

 
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídila Masarykova městská nemocnice v Jilemnici v roce 2011 tyto webové stránky.