Úvod > Oddělení a ambulance nemocnice > Ambulance klinické logopedie > Naše služby

Naše služby

KDY  VYHLEDAT  LOGOPEDA?

Obecně se dá říci, že tehdy, jsou-li rodiče nejistí, zda vývoj řeči probíhá bez poruch. Jednorázové vyšetření stanoví stupeň vývoje řeči a možné trendy v další výchově, může být i jediné, pokud je vše v pořádku. Zahájení péče u jednotlivých poruch je individuální.

Pokud lze předpokládat poruchu řeči kvůli onemocnění nebo vadě (např. rozštěpy, poruchy sluchu), zahajuje se logopedická péče většinou ihned po zjištění vady, paralelně s péčí lékařskou. V prvních fázích jde o sledování vývoje a poradenství pro rodiče, postupně podle okolností přibývají i prvky terapie. U jiných poruch (ADHD – poruchy pozornosti s hyperaktivitou, autismus a jiné) se pracuje podle potřeby, většinou v týmu dalších odborníků.

Včasnost zahájení logopedické péče se významně promítá do délky jejího trvání. Nevhodné jsou amatérské pokusy o nápravu např. artikulace v domácím prostředí.

 U dětí je péče poskytována při

 • poruchách artikulace (dyslalie)
 • opožděném vývoji řeči
 • vývojové dysfázii
 • poruchách plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • poruchách řeči u kombinovaných vad (při zrakovém, sluchovém, mentálním handicapu)
 • myofunkčních poruchách
 • orofaciálních poruchách, poruchách polykání
 • palatolalii (rozštěpové vady)
 • poruchách zvuku řeči (huhňavost)
 • hlasových poruchách

 

U dospělých klientů je logopedická intervence poskytována v indikovaných případech v rámci hospitalizace či ambulantně při

 • přetrvávajících artikulačních poruchách
 • myofunkčních poruchách (např. při rekonstrukci skusu)
 • dysartrii (např. po úrazu mozku)
 • afázii (stavy po CMP)
 • poruchách plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
 • neurodegenerativním onemocnění (ALS, Huntingtonova choroba, sklerosa multiplex)
 • poruchách řeči u zrakového a sluchového postižení
 • hlasových poruchách
 • demenci (např. Alzheimerova choroba, Parkinsonova porucha)
 • neurogenní či strukturální dysfagii (porucha polykání v důsledku neurologického či onkologického onemocnění)

 

Některé deficity je možno úspěšně ovlivnit i dlouhou dobu po jejich vzniku. Nicméně na včasném zahájení logopedické péče je významně závislá úspěšnost terapie a její délka.

 
 

velikost písma - A +