Úvod > Kvalita v MMN, a.s.

Kvalita v MMN, a.s.

Kvalita v MMN, a.s.

Oddělení kvality a vnitřní kontroly

Pracoviště vzniklo při přípravě nemocnice na akreditaci, kterou v roce 2012 MMN v Jilemnici získala a v roce 2015 obhájila. V roce 2017 rozhodlo představenstvo MMN, a.s., že reakreditaci v roce 2018 nebude obhajovat, ale půjde cestou vlastního kontrolního systému.

Systém řízení kvality v MMN, a.s.:

 • představenstvo MMN, a.s.
 • úsek investic a rozvoje (ředitelka úseku Ing. A. Kuželová, MBA) kam patří oddělení kvality a vnitřní kontroly (manažerka kvality) 

Základní vnitřní dokumenty v systému řízení kvality jsou následující:

 • Vnitřní řídící dokumentace (řády, směrnice, ošetřovatelské standardy, SOP aj.), které se v současné době v obou částech a.s. revidují.

Základní vnější dokumenty v systému řízení kvality jsou následující:

 • Zákon č. 372/2011, o zdravotních službách
 • Minimální požadavky pro zavedení systému interního hodnocení kvality a bezpečí - Věstník č. 16//2015
 • Resortní bezpečnostní cíle MZ - Věstník č. 5/2012

V současné době se v MMN, a.s.:

 • V systému nežádoucích událostí sledují indikátory kvality pády a dekubity.
 • Provádějí interní audity se zaměřením na zdravotnickou dokumentaci, oblast léčivých prostředků a oblast hygieny a protiepidemických opatření.
 • Organizují a řídí kontroly uzavřené zdravotnické dokumentace všech lůžkových oddělení.
 • Eviduje použití omezovacích prostředků.

Oddělení spolupracuje s:

 • Pověřencem pro ochranu osobních údajů JUDr. Martinou Nyklovou
 • S administrátorem GDPR Mgr. P. Maralíkem.

Nemocnice Jilemnice:

 • Součástí řízení procesu kvality je také externí a interní systém vyhodnocování kvality – dotazníková šetření. Nemocnice Jilemnice byla zapojena do projektu měření spokojenosti pacientů společnosti Health Care Institute a získala:
 • 1. místo v Libereckém kraji v roce 2008
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2009 
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2010
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2011; 4. místo v ČR
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2012 - hospitalizovaný pacient
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2012 - ambulantní pacient; 9. místo v ČR
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2013 - hospitalizovaný pacient
  1. místo v Libereckém kraji v  roce 2013 - ambulantní pacient; 9. místo v ČR
  1. místo v Libereckém kraji v roce 2014 - ambulantní pacient, 15. místo v ČR
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2014 - hospitalizovaný pacient, 17. místo v ČR
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2015 - ambulantní pacient, 30. místo v ČR
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2015 - hospitalizovaný pacient, 22. místo v ČR
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2016 - ambulantní pacient
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2016 - hospitalizovaný pacient
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2017 - ambulantní pacient
  2. místo v Libereckém kraji v roce 2017 - hospitalizovaný pacient
 • V roce 2012 a 2013 proběhlo také interní hodnocení spokojenosti zaměstnanců nemocnice Jilemnice. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 146 zaměstnanců v roce 2012 a 160 zaměstnanců  v roce 2013. V roce 2014 se nemocnice Jilemnice zúčastnila projektu HCI - hodnocení spokojenosti zaměstnanců a získala 1. místo v Libereckém kraji a 22. místo v ČR! V roce 2014 se nemocnice zúčastnila projektu HCI - finanční zdraví a získala 1. místo v Libereckém kraji! V roce 2015 ve stejném projektu HCI získala nemocnice Jilemnice1. místo v hodnocení spokojenosti zaměstnanců Libereckého kraje (16. místo v ČR) a 5. místo v oblasti finančního zdraví.

Výpis z poslední Zprávy o hospodaření MMN, a.s. (2017):

 • V roce 2017 pokračovaly v obou nemocnicích rutinní práce v oblasti managementu kvality. Probíhaly interní audity, zpracovávaly se indikátory kvality, evidovaly a vyhodnocovaly se nežádoucí události. V  oblasti interních řádů a směrnic probíhala první jednání a postupně se začaly zásadní dokumenty slučovat.
 • Auditní činnost pokračovala v souladu se schváleným plánem interních auditů. Bylo provedeno celkem 36 interních auditů v nemocnici Jilemnice, z čehož byly dva klinické audity a v nemocnici Semily 34 úsekových interních auditů a 123 interních auditů zaměřených na zdravotnickou dokumentaci lůžkových oddělení. Interní audity sledovaly zdravotnické a nezdravotnické oblasti – resortní bezpečnostní cíle, práva pacientů, řízení kvality, oblast vedení zdravotnické dokumentace, KPR, léčiva a návykové látky, hygiena nemocničního prostředí, protiepidemická opatření, bezpečí prostředí a řízení lidských zdrojů. Úspěšnost se pohybovala mezi 96-100%.
 • I po sloučení obou nemocnic pokračovalo sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí. Nežádoucí události byly řešeny dle jejich závažnosti, zvlášť závažné byly analyzovány a byla k nim navrhována nápravná opatření.
 • Pozornost jsme zaměřili i na prevenci infekcí s důrazem na nozokomiální nákazy.
  Jedná se o nežádoucí komplikace zdravotní péče, která může mít řadu negativních důsledků. Proto byl kladen důraz v rámci obou nemocnic na dodržování zásad hygieny rukou a případného bariérového režimu. Při zjištění jakékoli nákazy spolupracuje pracovník ochrany veřejného zdraví (ústavní hygienik) s Krajskou hygienickou stanicí, Územním pracovištěm v Semilech.
 • Na základě legislativního nařízení (zákon 372/2011 Sb.) byla od poloviny roku 2017 zavedena centrální evidence použitých omezovacích prostředků na všech lůžkových odděleních MMN, a.s.
 • V rámci sjednocení postupů interních auditorů obou nemocnic proběhla 6.10.2017 vzdělávací akce pro interní auditory celé MMN, a.s. s názvem „Interní auditor kvality a bezpečí ve zdravotnictví pro pokročilé“, tato vzdělávací akce byla zajištěna lektorkou společnosti SAK.
 • Pracovníci oddělní kvality se pro udržení aktuálních informací z této oblasti účastnili odborné konference SAK „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“ a semináře SAK „ Trestněprávní odpovědnost právnických osob“.

 

 


 
 

velikost písma - A +