Úvod > - nemocnice Jilemnice > Provozní řád MMN

Provozní řád MMN

1.    Úvod

Ředitel MMN v Jilemnici vydává na základě zákona č. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů, tento Provozní řád.

2.    Provoz nemocnice

Provoz nemocnice je upraven tak, aby byla zabezpečena všestranná a vysoká úroveň léčebně-preventivní a ošetřovatelské péče v souladu se stanovenými hlavními cíli zdravotní politiky ČR. Nemocnice organizuje a poskytuje zdravotnické služby, které odpovídají současným požadavkům lékařské vědy.

 • Provoz nemocnice je organizován účelně a hospodárně při plném využití odbornosti zdravotnických pracovníků, lůžek, diagnostických, léčebných a jiných prostředků s ohledem na důsledné dodržování zásad ochrany majetku. Přitom je třeba zejména:
 • dbát na návaznost péče poskytované jednotlivými pracovišti nemocnice a zabránit provádění duplicitních diagnostických a terapeutických úkonů;
 • odstranit neodůvodněné čekací a objednací doby;
 • dodržovat zásady účelné farmakoterapie a hemoterapie;
 • dodržovat hygienické zásady a předpisy;
 • dodržovat oblast BOZP a PO;
  • V provozu nemocnice musí být uplatňována technická, provozní a organizační opatření zaměřená na:
  • účelnou koncentraci materiálně-technického vybavení;
  • na zavádění výpočetní techniky
   • Organizační struktura MMN je stanovena ORGANIZAČNÍM ŘÁDEM.
   • Zabezpečení léčebně preventivní a ošetřovatelské části je stanoveno VNITŘNÍM ŘÁDEM MMN.
   • Povinnosti a práva zaměstnanců jsou stanovena PRACOVNÍM ŘÁDEM.
   • Povinnosti a práva pacientů jsou uvedeny v příloze č. 1 VNITŘNÍHO ŘÁDU MMN.

3.    Provoz lůžkových oddělení

 1. Provoz oddělení je organizován tak, aby se všechny služby navzájem doplňovaly, měly plynulou návaznost a zajišťovaly pacientům komplexní péči. Oddělení musí poskytovat péči v potřebném rozsahu též v mimopracovní době.
 2. Základní složkou oddělení (pokud se podle velikosti dále člení) je ošetřovací jednotka (stanice), kterou tvoří skupina pokojů, v nichž jsou nemocní ošetřováni týmem zdravotnických pracovníků vedených lékařem.
 3. Doba nočního klidu trvá od 22 hodin do 6 hodin. Zahájení ranního provozu na odděleních nesmí narušovat možnost dostatečného spánku nemocného.
 4. Všude, kde jsou proto prostorové, technické a personální předpoklady, jsou nemocní na jednotlivých odděleních seskupováni podle hledisek epidemiologických, podle zdravotního stavu, pohlaví, věku a rozsahu potřebné péče.
 5. Při provozu oddělení jsou dodržovány hygienicko-protiepidemické zásady a jsou prováděna opatření proti nemocničním nákazám.
 6. Více informací v Domácích řádech jednotlivých oddělení.
 7. Rozpis pracovních směn zdravotnických pracovníků provádí vedoucí pracovník v souladu s příslušnými předpisy. Pracovníci po ukončení směny mohou opustit pracoviště až po řádném předání služby.
 8. Denní práci zahajuje vedoucí pracovník krátkou provozní schůzkou, na níž přijímá hlášení o průběhu ústavní pohotovostní služby a stanovuje denní program oddělení a režim dne pacientů.
 9. Bezprostřední péči o nemocného obstarává tým zdravotníků v čele s ošetřujícím lékařem, který také určuje, v rámci pokynů vedoucího lékaře oddělení, léčebný postup. Ostatní zdravotničtí pracovníci vykonají péči o nemocného v souladu s pokyny a stanoveným léčebným režimem.

10.  Kouření je ve všech objektech nemocnice zakázáno.

11.  Je rovněž zakázáno jakkoli zamezovat mechanickými zábranami zavření požárních dveří a dveří opatřených mechanismy pro automatické zavírání. Za porušení tohoto zákazu lze vymáhat úhradu škody až do výše ceny nových dveří.

4.    Provoz odborných ambulancí

 • Ambulance jsou provozovány nemocnicí a soukromými lékaři. Soukromé ambulance jsou viditelně označeny jako „soukromé“, nemocnice s nimi spolupracuje a nenese za jejich činnost odpovědnost.
 • Ordinační doba ambulancí je zveřejněna v recepci nemocnice, na vývěskách jednotlivých pracovišť a na webových stránkách MMN Ordinační doba odborných služeb je stanovena v časové návaznosti na ordinační dobu praktických lékařů tak, aby aspoň určité dny v týdnu byla dostupná i v odpoledních hodinách.

5.    Program prevence a kontroly infekcí a nákaz

Zajištění základních hygienických požadavků pro provoz nemocnice vychází z platné legislativy a z odborně relevantních doporučení. Do programu prevence a kontroly infekcí patří v MMN následující oblasti:

5.1.    Hygienické pprovozní řády oddělení a ambulancí

Hygienický provozní řád je soubor pravidel a činností, které jsou pro nemocnici nezbytné. Vychází ze zákona o ochraně veřejného zdraví, Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění; Vyhlášky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče; z Věstníku MZ ČR, metodického návodu hygiena rukou.

Provozní řády jednotlivých oddělení vydávají vedoucí zaměstnanci a schvaluje Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Při provozu oddělení musí být vždy důsledně dodržovány hygienické a protiepidemické zásady a prováděna opatření proti nemocničním nákazám. Provozní řády upravují způsob provozu svých součástí podle povahy úkolů, konkrétních podmínek a v souladu s koncepcemi jednotlivých oborů.

Vlastní hygienické provozní řády mají v MMN tyto organizační součásti:

 • Chirurgické oddělení;
 • Oddělení operačních sálů a centrální sterilizace (zvlášť operační sály a zvlášť centrální sterilizace);
 • Neurologické oddělení;
 • Anesteziologicko - resuscitační oddělení, interní JIP a chirurgická JIP;
 • Interní oddělení;
 • Dětské a novorozenecké oddělení (zvlášť lůžková část a zvlášť novorozenecký box);
 • Gynekologicko - porodnické oddělení (zvlášť gynekologie a zvlášť porodnice);
 • Rehabilitační oddělení;
 • Radiodiagnostické oddělení;
 • Oddělení nukleární medicíny;
 • Oddělení laboratoře;
 • Hemodialyzační oddělení;
 • Hematologická ambulance;
 • Stravovací provoz;
 • Lékárna s odbornými pracovišti;
 • Interní a diabetologická ambulance;
 • Alergologická a imunologická ambulance;
 • Dětská skupina.

5.2.    Hygiena rukou

Vychází z Věstníku MZ ČR, metodického návodu hygiena rukou při poskytování zdravotnické péče; Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění; Vyhlášky a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a z Provozního řádu. Mezi základní body Programu sledování infekcí patří:

 • Indikace mytí rukou  - např.  při použití toalety, před podáváním stravy; správná technika mytí; správná technika hygienické a chirurgické dezinfekce;
 • Indikace použití dezinfekce – např. před a po přímém kontaktu s pacientem, před aseptickými výkony;
 • Exspirace dezinfekcí, mýdel, označení rozlévaných dezinfekcí;
 • Dodržování zákazu nošení šperků, umělých nehtů, na operačním sále i hodinek;
 • Používání rukavic – jen pro jednu osobu a jejich sundání těsně po použití.

V MMN je více rozpracováno ve směrnici HYGIENA RUKOU.

5.3.    Dezinfekce, sterilizace

Vychází z Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a z Vyhlášky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a z Provozního řádu.

Základní body Programu sledování infekcí:

 • Dezinfekční plán MMN;
 • Dezinfekční roztoky – zásady ředění, označení dekontaminační nádoby, četnost;
 • Dvoustupňová dezinfekce – zásady ředění, označení dekontaminační nádoby, četnost, deník;
 • Vyšší stupeň dezinfekce – zásady ředění, označení dekontaminační nádoby, četnost, deník;
 • Sterilizace – exspirace a skladování sterilního materiálu a obalů.

V MMN je více rozpracováno ve směrnici DEZINFEKCE A STERILIZACE.

5.4.    Manipulace s prádlem

Vychází z Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění; z Vyhlášky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a z Provozního řádu. Základní body Programu sledování infekcí jsou:

 • Harmonogram svozu čistého a špinavého prádla;
 • Manipulace s použitými lůžkovinami – způsobem, který brání kontaminaci kůže, sliznic, oblečení
  a způsobem, který vylučuje přenos patogenů na pacienty, personál, do prostředí;
 • Výměna lůžkovin – dle potřeby, minimálně 1x za týden, vždy po propuštění;
 • Překrytí čistého lůžka;
 • Nestandardní situace – vši, blechy.

5.5.    Strava

Vychází z postupu HACCP (Analýzy rizik a tvorby kritických kontrolních bodů) a z Provozního řádu.

Základní body Programu sledování infekcí jsou:

 • Zdravotní průkaz;
 • Dovoz obědů tabletovým systémem;
 • Teplota stravy;
 • Strava při izolaci.

V MMN je více rozpracováno ve směrnici VÝROBA, SKLADOVÁNÍ A DISTRIBUCE STRAVY.

5.6.    Manipulace s odpady

Vychází z Provozních řádů. Základní body Programu sledování infekcí jsou:

 • Třídění odpadu;
 • Shromažďování nebezpečného odpadu – označení, barely;
 • Ostrý odpad – jednorázové spalitelné označené nádoby, označení;
 • Svoz odpadu – harmonogram svozu.

V MMN je více rozpracováno ve směrnici ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ.

5.7.    Infekční onemocnění - izolace

Vychází z Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění; z Vyhlášky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a z Provozního řádu.

Základní body Programu sledování infekcí:

 • Izolace pacienta;             
 • Nahlášení infekčního onemocnění;
 • Bariérová ošetřovací technika;
 • Pomůcky, nástroje – jednorázové, dekontaminace na pokoji;
 • Prádlo – manipulace s prádlem na pokoji;
 • Odpady – likvidace odpadu na pokoji;
 • Strava – likvidace zbytků stravy na pokoji;
 • Návštěvy;
 • Úklid – informace o izolačním pokoji.

V MMN je více rozpracováno ve směrnici INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ.

5.8.    Biologický materiál

Vychází z Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění, z Vyhlášky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, z Provozního řádu a z Laboratorní příručky. Základní body Programu sledování infekcí jsou:

 • Odběr biologické materiálu;
 • Žádanky;
 • Transport – uzavřená nádoba;
 • Dekontaminace biologického materiálu – postup.

5.9.    Poranění jehlou a skalpelem

Vychází z Provozního řádů. Základní body Programu sledování infekcí jsou:

 • Opatření při poranění – vyvolání krvácení, dezinfekce místa poranění;
 • Zápis do knihy úrazů;
 • Zápis nežádoucí události;
 • Hlášení praktickému lékaři;
 • Odběry u praktického lékaře;
 • Vyrozumění od Krajské hygienické stanice – poraněná osoba dostane vyrozumění;
 • Sběr dat – asistent hygienické služby – vyrozumění od KHS.

V MMN je více rozpracováno ve směrnicích PORANĚNÍ JEHLOU, SKALPELEM; PRACOVNÍ ÚRAZ a NEŽÁDOUCÍ UDÁLOSTI.

5.10.    Lékařské preventivní prohlídky

Vychází ze Zákona o ochraně veřejného zdraví; Vyhlášky o očkování proti infekčním onemocněním a z Provozních řádů. Základní body Programu sledování infekcí jsou:

 • Vstupní, výstupní, periodické, mimořádné prohlídky;
 • Kontrola očkování proti žloutence typu B – evidence, protilátky HbsAg.

V MMN je více rozpracováno ve směrnici BOZP A PO. 

5.11.    Kvalita vody

Vychází z Vyhlášky, která stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu, četnost a rozsah kontroly pitné vody; z Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění; z Vyhlášky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a z Provozního řádu. Základní body Programu sledování infekcí:

 • Rozbor pitné vody  –  kvalita vody 2 x ročně doložena na výstupu (gastroskopie);
 • Rozbor vody v celé MMN – 1 x ročně, opatření proti  legionelle;
 • Rozbor vody na HDO – osmotická voda – 6 x ročně;

 Odběry zajišťuje provozní úsek s technickým oddělením MMN.

5.12.    Nozokomiální nákazy

Vychází ze Zákona o ochraně veřejného zdraví. Základní body Programu sledování infekcí jsou:

 • Sběr dat;
 • Analýzy evidovaných nozokomiálních nákaz;
 • Konzultace s KHS.

5.13.    Dezinsekce, deratizace

Při výskytu tělních parazitů se provádí účelná dezinsekce, deratizace. Zajišťuje provozní úsek MMN.

5.14.    Úklid, malování

Vychází z Vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a z Vyhlášky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Úklid je v MMN realizován dodavatelským způsobem. Zajišťuje provozní úsek MMN.

6.    Školení prevence a kontrola infekcí

Školení zdravotnického a nezdravotnického personálu v zásadách prevence a kontroly infekcí odpovědnými pracovníky a to zejména formou vstupních a periodických školení platí zejména pro oblast hygiena rukou, manipulace s prádlem, stravou, odpady, biologickým materiálem, viz příloha č.1. 

 

 
 

velikost písma - A +