Úvod > - nemocnice Jilemnice > Etická komise

Etická komise

Etická komise (EK) Městské Masarykovy nemocnice v Jilemnici je nezávislý orgán ustanovený vedením MMN, s určením a odpovědností podle zák.č.378/2007 Sb.v platném znění (dále jen „zákon“).P ři své činnosti se řídí ustanoveními tohoto zákona a ustanoveními vyhlášky č. 226/2008 Sb. v platném znění (dále jen "vyhláška“), svým jednacím řádem a standardními pracovními postupy.

Byla ustanovena 9. srpna 2007 jako Etická komise vydávající stanoviska (Lokální EK) k multicentrickým klinickým hodnocením (studiím).

Složení EK

Etická komise má 6 členů jmenovaných a odvolávaných ředitelem MMN. Složení EK a podmínky pro členství v ní se řídí platnými právními předpisy.

V současné době má EK následující personální složení:

 • MUDr. Marie Špinarová (hematolog), předsedkyně
 • MUDr. Hubert Waněk (lékařský ředitel MMN), místopředseda
 • MUDr. Václav Vrba (alergolog), člen EK
 • MUDr. Alexandra Opluštilová (nefrolog), člen EK
 • Ing. Pavel Simandl (vedoucí technik), člen EK
 • Lenka Riegerová (daňová poradkyně), člen EK
 • Petra Cabáková, člen EK

Jednání EK

Etická komise projednává agendu na svých jednáních konaných zpravidla 3. čtvrtek v měsíci.

V případě nutnosti (dodržení lhůt daných platnými právními předpisy) svolá předseda mimořádné jednání.

Jak podat žádost o projednání klinického hodnocení léčiva

A. Obecná ustanovení

 1. Aby mohla být žádost o vydání stanoviska k provádělní klinického hodnocení nebo o projednání dodatku protokolu klinického hodnocení na pořad jednání etické komise, je třeba , aby byla doručena etické komisi alespoň 15 kalendářních dnů před dnem konání tohoto jednání.
 2. Žádost s níže uvedenými podklady a dokumenty se zasílá doporučeně na adresu Etické komise MMN v Jilemnici nebo se předá doručitelem do podatelny MMN v Jilemnici.
 3. K žádosti musí být připojeny podklady a dokumenty
  1. protokol a jeho případné dodatky
  2. text informovaného souhlasu
  3. postupy pro nábor subjektů
  4. soubor informací pro zkoušejícího obsahující dostupné údaje o bezpečnosti hodnoceného léčiva
  5. podrobné informace o kompenzacích výdajů pro subjekty hodnocení
  6. životopis zkoušejícího či jiné dokumenty potvrzující jeho kvalifikaci
  7. pojistná smlouva o pojištění subjektu hodnocení
  8. výši a případné zajištění odměn či kompenzace pro zkoušející, nemocnici
  9. seznam plánovaných míst hodnocení spolu se seznamem etických komisí v těchto místech
  10. další dokumenty vyžádané etickou komisí

B. Žádost o vydání stanoviska k provádění multicentrického klinického hodnocení léčiva v místě vlastní působnosti-stanovisko Lokální etické komise (kdy klinické hodnocení má souhlas jiné multicentrické EK).

 1. Etická komise MMN v Jilemnici v postavení místní etické komise obdrží v souladu se zněním výše uvedeného zákona vyhlášky, žádost o vydání stanoviska multicentrického klinického hodnocení v místě vlastní působnosti a informaci, kdy etické komisi byla předložena žádost o stanovisko k danému multicentrickému hodnocení.
 2. K žádosti se doporučuje přiložit seznam všech plánovaných míst hodnocení spolu se seznamem adres etických komisí v těchto plánovaných místech hodnocení (místních etických komisí)

C. Žádost o vydání stanoviska k dodatku protokolu

K žádosti je třeba připojit nové znění měnících se částí všech dokumentů vzhledem ke změnám, s vysvětlením podstaty a důsledků těchto změn.

D. Úhrada nákladů za odborné úkony prováděné s vydáním stanoviska

Úhrada se provádí na účet MMN v Jilemnici u KB č.ú.78-9667410287/0100

 1. Za multicentrické klinické hodnocení, kdy EK pracuje jako lokální, pro každé místo provádění klinického hodnocení, k němuž se vyjadřuje a nad nímž bude vykonávat dohled, částku 10 000 Kč.
 2. Za každé nové projednávání klinického hodnocení po opravě, doplnění informací apod. částku 5 000 Kč.
 3. Za každé projednání dodatku (amendment) protokolu klinického hodnocení částku 3 000 Kč - 5 000 Kč (dle významnosti dodatku).

Prosíme, abyste k předloženým dokumentům uvedli fakturační údaje

 • název a adresu firmy
 • IČO, DIČ
 • popř. adresu, kam zaslat fakturu

Jednací řád EK

 1. Jednání komise jsou svolávány zpravidla 1x měsíčně a v případě potřeby je svoláno jednání mimořádné. 
  Jednání svolává tajemník komise na žádost:
  1. předsedy komise
  2. nejméně dvou členů komise
 2. Jednání komise jsou neveřejná.
 3. Etická komise je oprávněna přizvat na jednání
  1. statutárního zástupce MMN, případně další vedoucí pracovníky
  2. zástupce Lékařské komory
  3. ostatní pracovníky, pokud to projednávaný případ vyžaduje
 4. Komise rozhoduje většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.
 5. Komise rozhoduje aklamací.
 6. O jednání EK je vždy vyhotoven řádný zápis, který je dán k dispozici řediteli MMN a všem členům komise. Členové EK jsou vázáni mlčenlivostí.
 7. Ke klinickému hodnocení se mohou vyjadřovat pouze členové etické komise, kteří nemají osobní zájem na provádění daného klinického hodnocení.
 8. Komise je usnášeníschopná pouze v případě, že se na jednání sejde nadpoloviční počet členů.
 9. Jednací řád vydává EK po projednání s ředitelem MMN.

Kontakty

 • e-mail: etickakomise@nemjil.cz
 • MUDr. Marie Špinarová (hematolog), předsedkyně EK - t. č. MD
 • MUDr. Hubert Waněk (lékařský ředitel MMN a zastupující místopředseda EK MMN v Jilemnici), č. tel. 481 551 217, e-mail: hubert.wanek@nemjil.cz
 • MUDr. Alexandra Opluštilová (vedoucí lékař HDO), č. tel. 481 551 372, e-mail: alexandra@oplustil.cz
 
 

velikost písma - A +